Assessoria Fiscal a Barcelona

Desenvolupem juntament amb els nostres clients una planificació tributària adequada per complir amb les obligacions fiscals, intentant minimitzar la càrrega fiscal i optimitzar l’ús dels recursos econòmics de la seva empresa, considerant totes les alternatives legals i proposant les millors estratègies de cada cas.

El nostre equip compta amb una àmplia experiència en tot tipus d’assumptes fiscals nacionals i internacionals, ja sigui en l’àmbit de les persones físiques com el de les empreses.

En aquest sentit, conscients de l’efecte de la globalització en la internacionalització de les decisions empresarials i de particulars, oferim serveis d’assessoria internacional tant en l’àmbit de la imposició directa com indirecta, així com de preparació i presentació de les declaracions fiscals i legals obligatòries.

En els últims anys, les diferents administracions han augmentat el control fiscal dels contribuents en molts àmbits, per això es fa més necessari que mai comptar amb un bon assessorament i planificació fiscal, amb l’objectiu, no només d’optimitzar la tributació sinó de complir de la forma més diligent i eficient amb totes les obligacions que cada dia s’exigeixen per l’Agència Tributària i altres organismes públics (Registre Mercantil, Banc d’Espanya, etc.)

  Ompliu el formulari per contactar-nos

  Serveis d’assessoria fiscal per a empreses

  Serveis dissenyats per proporcionar a la vostra empresa el suport necessari per gestionar de manera eficient les vostres obligacions fiscals i legals, permetent que s’enfoca en el vostre creixement i èxit empresarial.

  Asesoramiento personalizado

  Estudi del cas i presentació d’alternatives existents en relació amb qualsevol operació plantejada pel client, tenint especial consideració en la seva situació personal/empresarial i en els efectes jurídics i fiscals de tota mena que es derivin de l’operació plantejada, és a dir, s’analitza l’operació tant des del vessant fiscal com jurídic i particular que afecta el client.

  Assessorament fiscal continuat

  Assessorament fiscal continuat en el dia a dia del negoci empresarial, incloent-hi tant consultes concretes per via telefònica o per correu electrònic com l’estudi d’operacions concretes plantejades pel client.

  Assessorament declaracions tributàries

  Assessorament i si així s’acorda amb el client, preparació i presentació de les declaracions tributàries , tant en l’àmbit de la imposició directa com en la indirecta, entre d’altres els següents impostos i models:

  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF, model 100) i sobre patrimoni (IP, model 714).
  • Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR, model 210)
  • Impost sobre societats (IS, model 200), així com dels seus pagaments fraccionats (model 202)
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA, models 303 i 390), així com declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349), INTRASTAT i Model 369, entre d’altres.
  • Declaracions trimestrals i anuals de retencions i ingressos a compte (models 115, 123, 180 i 193, entre d’altres).
  • Impost sobre Successions i Donacions (ISD, models 650 i 660) davant de l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Tributària estatal.
  • Impost sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD, model 600)
  • Models d’inversió a l’estranger (model 720, formulari D-6 i ETE)
  • Model 720
  • Declaracions d’impatriats (model 151) i expatriats (Llei Beckham).
  • Declaració informativa d’operacions vinculades (model 232)
  • Sol·licitud de devolució de l’IVA europeu (model 360)
  • Altres impostos i taxes (per exemple, IAE) i impostos especials.

  Estudi i resolució de consultes tributàries

  Estudi i resolució de consultes tributàries concretes de tota mena que pugui tenir el client, considerant la normativa aplicable, la jurisprudència dels tribunals de justícia i la doctrina administrativa de la Direcció General de Tributs que afecti el cas concret.

  Procediments administració tributària

  Seguiment, preparació i presentació d’escrits davant de l’Administració tributària en tot tipus de procediments tributaris com ara inspeccions, processos de verificació de dades, comprovació limitada o procediments sancionadors, incloent-hi els següents:

  • Contestació a requeriments
  • Procediments tributaris
  • Presentació d’al·legacions
  • Presentació de recursos de reposició i reclamacions economicoadministratives
  • Presentació de recursos contenciós administratius.

  Tancament comptable i fiscal: comptes anuals i IS

  En el cas de companyies, preparació del tancament comptable i fiscal de l’exercici i preparació de comptes anuals i de l’impost sobre societats.

  Estalvi fiscal

  Plantejament de les conseqüències fiscals de qualsevol operació que el client es plantegi realitzar, així com assessorament respecte a l’alternativa que li generi un estalvi fiscal més gran.

  Representació davant Administració Tributària

  Representar el client davant de l’Administració tributària en tota mena de tràmits, sempre que sigui possible, ja sigui presencialment o telemàticament. Especialment, representació al client (tant persones físiques com jurídiques) en processos d’inspecció tributària davant de qualsevol administració: AEAT, Generalitat, Ajuntaments, Diputacions.

  Novetats normatives

  Comunicació continua amb el client respecte de tot tipus de novetats normatives que puguin sorgir i que afectin la situació fiscal del mateix.

  Due Diligence

  Assessoria fiscal criptomonedes