Assessoria Comptable a Barcelona

La comptabilitat d’una societat o professional és una disciplina econòmica imprescindible per al bon desenvolupament de qualsevol negoci. Per a nosaltres, el seu correcte funcionament i administració és un element crucial, atès que la informació comptable és una eina fonamental per a l’anàlisi de l’evolució del negoci, sent primordial avui en dia tenir en tot moment un coneixement de l’estat real dels comptes financers del negoci. A aquest objectiu, disposar de la informació comptable actualitzada, és al que es dedica la nostra àrea de comptabilitat.

D’altra banda, l’àmplia normativa que afecta la comptabilitat de les empreses i com condiciona aquesta normativa el resultat del negoci i a la presentació dels estats financers, fa imprescindible tenir un bon assessorament comptable, és per això que comptem amb experts en aquesta matèria .

Finalment, indicar que una correcta gestió de la comptabilitat li permetrà, a més, poder atendre les seves obligacions fiscals amb més tranquil·litat, ja que s’hauran liquidat els impostos pertinents d’acord amb una correcta comptabilització de les transaccions realitzades.

  Ompliu el formulari per contactar-nos

  Seguiment extern de la comptabilitat

  Seguiment extern de la comptabilitat: registre d’operacions i transacció del dia a dia de la societat o professional, així com els registres de factures emeses, rebudes i de béns d’inversió.

  Estats financers

  • Elaboració i revisió d’estats financers mensuals, trimestrals i anuals: Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys.
  • Elaboració i presentació de declaracions trimestrals i anuals

  Elaboració i presentació de declaracions trimestrals i anuals

  Confecció i presentació de declaracions trimestrals i anuals (models 303, 111, 130, 349, 216, 296, 390, 190, 180, 369).

  Revisió comptable

  Revisió de la comptabilitat, si es realitza internament pel client, així com la realització d’ajustos i preparació per al tancament anual.

  Amortització

  Control d’actius i taules d’amortitzacions.

  Nòmines

  Registre de costos salarials i pagaments a el personal.

  Operacions financeres

  Conciliació bancària i altres operacions financeres.

  Llibres de comptabilitat i comptes anuals

  • Legalització de llibres comptables i presentació de Comptes Anuals.
  • Remissió puntual a el client dels estats comptables, realització dels tràmits amb Hisenda i amb les administracions tributàries corresponents.
  • Examen de registres comptables
  • Elaboració de comptes anuals
  • Serveis de comptabilitat per a petites empreses

  Coordinació amb el Departament d’Hisenda

  Coordinació amb el Departament Fiscal d’aquesta firma per a la correcta legalització de llibres, preparació del tancament fiscal, presentació de comptes anuals, etc.