Assessoria Fiscal Expatriats

Quan es planteja la possibilitat d’un canvi de residència és fonamental tenir un coneixement exhaustiu de les obligacions que se’n deriven.

Tributació No Residents

 

A la nostra firma tenim un gran coneixement i experiència en tota la casuística que afecta els expatriats, tant en desplaçaments des d’Espanya cap a l’exterior, com de països estrangers cap a Espanya.

Quan es planteja la possibilitat d’un canvi de residència és fonamental tenir un coneixement exhaustiu de les obligacions que se’n deriven. Aquestes obligacions són, d’una banda, el cost fiscal que es deriva de la condició de resident al nou país i, de l’altra, el nivell d’obligacions d’informació i de comunicació que s’exigeixen al nou estat de residència.

Tot això està també afectat per la condició de no resident a l’estat que s’abandona i de la tributació que se’n deriva d’aquesta condició. L’anàlisi fiscal anterior es fa tant de la perspectiva d’una persona física que era resident a Espanya i que trasllada la residència a un altre país, com de la persona física estrangera que passa a ser resident a Espanya.

expats

Comprenem com és de difícil traslladar-se a un altre país, per la qual cosa la nostra finalitat és assegurar un adequat compliment de les obligacions legals i fiscals a Espanya, agilitzant i simplificant al màxim el seu compliment facilitant així l’adaptació a la nova residència als nostres clients. Per això prestem els següents serveis.

Estudi de la conveniència d’obtenir la residència fiscal a Espanya: descripció del cost fiscal més les obligacions formals derivades de la condició esmentada.

Estudi de la conveniència de mantenir la no residència fiscal a Espanya: descripció del cost fiscal més obligacions formals derivades de la condició esmentada.

Emplenament i presentació de l’Alta de residència fiscal a Espanya.

Emplenament i presentació de declaracions de l’impost sobre la Renda de No Residents, IRNR. Model 210 i Model 211.

Emplenament i presentació de la declaració d’inversions estrangeres per part de residents a Espanya, i d’inversions de no residents a Espanya, models: D-1A, D-1B, D-2A, D-2B, D-4, D-5A, D-5B, D-6, D-7A, D-7B, D-8, DP-1, DP-2, DP-3 i DP-4.

Estudi i sol·licitud del visat per a la residència d’inversors i emprenedors.

Assessorament específic sobre les obligacions fiscals a complir al territori espanyol.

 

Preguntes Freqüents:

 

Quan se’m considera resident fiscal a Espanya?

La residència fiscal a Espanya s’adquireix si s’ha residit en aquest país durant 183 dies durant un any natural, sense tenir en compte absències esporàdiques.

He d’empadronar-me a l’Ajuntament?

És convenient registrar-se a l’Ajuntament un cop s’arriba a Espanya per poder acreditar la residència.

Quan he de presentar el Model 720?

El model 720 es presenta durant el mes de març, i consisteix a informar dels béns i els drets que tenen a l’estranger els residents a Espanya, sempre que aquests superin els 50.000€ en conjunt, atenent diferents tipus de categories de béns.

Quan he de presentar el Model 210?

Si no residiu a Espanya però teniu béns immobles en aquest país, haureu de presentar el model 210, bé trimestralment en cas de percebre rendes, bé anualment en cas que l’immoble estigui a la vostra disposició.

Igualment, si percep altres tipus de rendiments a Espanya també ha de presentar el Model 210 (si un Conveni per evitar la Doble Imposició o una norma multilateral no estableix que la renda percebuda no ha de tributar a Espanya o bé si el pagador de la renda no ha practicat la retenció corresponent).

Quan he de presentar l’IRPF?

En cas de ser resident a Espanya, està obligat a presentar la declaració de renda durant els mesos de maig a juny de l’any següent, per tota la seva renda mundial durant l’any natural anterior. Hi ha uns imports de mínims exempts que permeten no declarar però només en supòsits molt concrets.

He de declarar el lloguer que cobro d’un immoble situat a Espanya?

Sí, mitjançant el model 210 de manera trimestral. Així mateix, haurà d’ingressar el 24% de l’import de la renda (el 2015). Si és aplicable un conveni per evitar la doble imposició internacional o una norma multilateral el tipus pot ser inferior o bé no hi ha retenció.

Si adquireixo la residència a Espanya he de pagar aquí per la renda mundial obtinguda?

Sí, qualsevol resident a Espanya ha de tributar per la renda mundial obtinguda. No obstant això, hi ha un règim especial pel qual es tributa com si fos un no resident (tipus de gravamen fix i se sotmet només a tributació la renda sotmesa a Espanya).

Si adquireixo la residència a Espanya puc tributar com a no resident a través d’un règim especial?

Sí, qualsevol persona física que arribi a Espanya si compleix determinats requisits (treballador o administrador de companyia en determinades condicions) pot tributar només per la renda obtinguda a Espanya i al tipus general per als no residents (24% el 2015 fins a 600.000 Euros de base imposable per rendiments del treball).

Quan he de presentar el D6?

Durant el mes de gener de cada any, per declarar els valors situats a l’estranger.

Si treballaré a l’estranger he de continuar presentant l’IRPF?

Depèn de si el trasllat a l’estranger fa que la persona física deixi de ser resident a Espanya o no. En cas que no, sí que haureu de presentar l’IRPF però us poden aplicar determinades reduccions i imports exempts per motiu de realització de treball a l’estranger.

Puc deduir a Espanya els impostos pagats a l’estranger?

Sí, serà deduïble la menor de les quantitats següents:
Impost pagat efectivament a l’estranger
Impost que s’hauria d’haver pagat aquí.

Si treballo temporalment a l’estranger he de tributar a Espanya?

Sí, si la situació és temporal es continuarà sent resident a Espanya.

    Ompliu el formulari per contactar-nos