Assessoria Jurídica Barcelona

L’àmbit legal s’ha convertit en un aspecte fonamental per al desenvolupament de qualsevol negoci, l’obligació de complir les normatives vigents i la possibilitat d’aprofitar la legislació per regular els aspectes clau del negoci són en l’actualitat un factor a desenvolupar sense cap dubte.

Els nostres professionals tenen àmplia experiència en l’àmbit de l’assessorament legal corporatiu, tant en processos de constitució, com en el creixement a través d’ampliacions de capital, entrada de nous socis, així com en processos de concentració empresarial. Pel que fa a l’àmbit negociador tenim àmplia experiència en la negociació, preparació i regulació de tot tipus d’acords mercantils. En definitiva, el podem assessorar en el desenvolupament de totes aquelles operacions necessàries per al bon funcionament del seu negoci.

En l’àmbit civil, i en coordinació amb l’àrea d’assessorament fiscal, assessorem intervenim i gestionem en el procés de preparació de documents relacionats amb herències, compravendes i préstecs, entre d’altres.

  Ompliu el formulari per contactar-nos

  Dret Mercantil i Dret societari

  • Constitució de companyies, preparació d’acords societaris (ampliacions i reduccions de capital, dissolucions, modificacions d’objecte social, domicili, data de tancament, sistema d’administració, i qualsevol altra modificació estatutària).
  • Constitució d’altres entitats com ara Unions Temporals d’Empreses, Fundacions i Associacions.
  • Assessorament jurídic i fiscal especialitzat per a la constitució de societats a Espanya amb inversió estrangera.
  • Sucursals i filials a Espanya.
  • Cessament i nomenament de membres de l’Òrgan d’Administració.
  • Tasques de secretaria de societats.
  • Legalització de Llibres Societaris.
  • Assessorament integral per a emprenedors i start-ups (pacte de socis, phantom shares i stock options plan).
  • Acords d’inversió i pacte de socis.
  • Assessorament i seguiment de conflictes societaris i/o contractuals i impugnació d’acords socials.
  • Fusions, escissions, absorcions, transformacions, cessió global d’actius i passius, aportacions no dineràries i altres modificacions estructurals de la companyia.
  • Adquisicions i/o transmissions de companyies i negocis, a nivell nacional i internacional, així com processos de Due Diligence, tant per al comprador com per al venedor.
  • Documents mercantils associats a aquest tipus d’operacions: acord de confidencialitat (NDA), carta d’intencions (LOI / MOU) i contracte de compravenda.
  • Redacció de tot tipus de contractes mercantils, especialment, agència, distribució i franquícia.

  Gestió d’herències a l’àmbit empresarial

  • Assessorament en preparació, gestió i/o acceptació d’herències i donacions, amb especial consideració a la normativa fiscal aplicable, tant en matèria de residents com de no residents.
  • Elaboració de Protocols Familiars.
  • Preparació de poders civils.

  Dret successori i Protocols Familiars:

  • Assessorament en preparació, gestió i/o acceptació d’herències i donacions, amb especial consideració a la normativa fiscal aplicable, tant en matèria de residents com de no residents.
  • Elaboració de Protocols Familiars.
  • Preparació de poders civils.
  • Civil (Immobiliari / Real Estate):
  • Contractes de compravenda d’immobles.
  • Contractes d’arres.
  • Contractes d’arrendaments.
  • Contractes de traspàs i cessió de negoci.
  • Contractes de donació.
  • Contracte de permuta.
  • Contractes de fiançament o garantia (hipoteca, penyora, aval).
  • Qualsevol altre contracte sobre drets reals.

  Propietat intel·lectual i industrial

  Dret de les Noves Tecnologies i Protecció de Dades:

  • Tecnologia i software:
   • Llicències d’ús.
   • Contractes de desenvolupament de tecnologia i software.
   • Acords de transferència de tecnologia.
  • Assessorament i gestió de sol·licitud de patents, marques, noms comercials i dissenys industrials.
  • Assessorament per a la protecció de drets d’autor i/o d’imatge.
  • Adaptació legal integral de pàgines web, aplicacions i comerços electrònics en matèria de protecció de dades i dret digital (LSSICE).
  • Assessorament i preparació dels documents legals necessaris per donar compliment a la legislació de protecció de dades.

  Civil (Immobiliari / Real Estate):

  • Contractes de compravenda d’immobles.
  • Contractes d’arres.
  • Contractes d’arrendaments.
  • Contractes de traspàs i cessió de negoci.
  • Contractes de donació.
  • Contracte de permuta.
  • Contractes de fiançament o garantia (hipoteca, penyora, aval).
  • Qualsevol altre contracte sobre drets reals.