Planificació fiscal

Només tenim un objectiu: Assegurar-nos de la correcta optimització dels recursos econòmics de la vostra empresa.

Planificació Fiscal Tributària

Avui dia, la fiscalitat s’ha convertit en un dels aspectes clau de qualsevol negoci, per això, una planificació tributària correcta permet minimitzar la càrrega fiscal a fi d’optimitzar els recursos econòmics disponibles a qualsevol empresa.

Des del nostre punt de vista, l’optimització fiscal s’aconsegueix mitjançant l’aplicació de la normativa tributària a les característiques i necessitats concretes de cada figura empresarial o negoci amb l’objectiu de reduir-ne al màxim la càrrega tributària.

D’altra banda, a causa de les demandes cada vegada més exigents de l’Administració Tributària, es fa imprescindible comptar amb un bon assessorament i planificació fiscal, a efectes no només d’optimitzar la nostra tributació, sinó també de complir de la manera més fàcil, diligent i correcta, amb totes les obligacions d’informació que cada dia, amb més volum i detall, exigeix ​​l’Agència Tributària i altres organismes administratius (Banc d’Espanya, Direcció General de Transaccions Exteriors, Registre Mercantil, entre d’altres).

Assessor Fiscal

Els anteriors objectius els aconseguim prestant als nostres clients els següents serveis:

Seguiment i assessorament fiscal continuat en activitats empresarials.

Resolució de consultes tributàries dàmbit empresarial i particular.

Revisió del compliment de les obligacions tributàries i emplenament si és el cas.

Determinació d’opcions de minimització de la càrrega tributària i preparació de les declaracions tributàries corresponents, tant a l’àmbit de la imposició directa com a la indirecta.

Assessorament en operacions concretes, de persones físiques, empresaris o particulars, i de companyies i grups mercantils, tant a l’àmbit d’impostos directes (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, Impost sobre Successions i Donacions) com indirectes ( Impost sobre el Valor Afegit, IGIC).

Assistència i representació en procediments davant l’Administració Tributària: procediment de verificació de dades, procediment de comprovació limitada, inspecció, reclamacions economicoadministratives i recursos contenciós administratius.

Anàlisi d’operacions concretes, presentació de les alternatives de més estalvi impositiu i execució de les mateixes.

Plantejament i execució doperacions de reestructuració empresarial i patrimonial sota el criteri doptimització fiscal.

Direcció i execució doperacions dadquisició i/o transmissió de companyies i patrimonis.

    Ompliu el formulari per contactar-nos