Deducció de vehicles afectes a activitat empresarial

Després del nostre article sobre l’amortització d’immobles en el qual vam explicar quines formes hi ha d’amortització i com s’ha d’amortitzar una propietat, avui ens centrarem en analitzar l’amortització de vehicles i de les seves despeses, en quin percentatge i com estan afectes o no a l’activitat empresarial.

1. Com s’amortitzen els vehicles?

Tal com vam veure en l’article de Amortització d’immobles, la forma més comuna d’amortitzar un bé és mitjançant amortització lineal i mitjançant l’ús de les taules d’amortització, les quals estableixen un percentatge lineal màxim i un període màxim d’amortització.

Elements de transport
Tipus d’elements Coeficient linial max. Període d’anys max.
Locomotores, vagons i equips de tracció 8% 25
Vaixells, aeronaus 10% 20
Elements de transport intern 10% 20
Elements de transport extern 16% 14
Autocamions 20% 10

  Per poder considerar les despeses com deduïbles s’ha de demostrar el seu ús a l’activitat econòmica de la societat i no a la seva vida privada. Així mateix és un tipus de despesa que podrà ser amortitzable en funció del seu grau d’afectació de l’activitat econòmica.

2. Deducció de vehicles afectes a activitat empresarial

La compra d’un vehicle per part d’una societat és una adquisició que es considera com un immobilitzat material i en el moment de les deduccions fiscals se sol presentar certa controvèrsia sobre l’ús que se li dóna a dit vehicle, ja que únicament es podria beneficiar de certa amortització en funció de si està afecte a activitat econòmica.

2.1. Deducció del 50% en vehicles d’empresa

Del bé immobilitzat que s’usa en tot o part del desenvolupament de les activitats empresarials se’n poden deduir LES DESPESES RELACIONADES AMB ELS MATEIXOS!, quan es tractin de vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, un 50%, ja que es presumeixen afectats al desenvolupament de l’activitat professional en una proporció del 50% (Consulta Vinculant V1930-05.)

2.2. Deducció del 100% en vehicles afectats totalment per l’activitat empresarial

Tanmateix hi ha certes ocasions en què els vehicles es poden presumir afectats per l’activitat empresarial en un 100% i per tant es pot deduir el 100% de la quota d’IVA de la seva adquisició i de les despeses de manteniment, reparacions, aparcaments, combustibles i peatges. Per poder aplicar aquesta deducció cal aportar les proves necessàries que impliquin al vehicle en el desenvolupament intrínsec de l’activitat, com tiquets de pàrquing, factures de treball, sistemes de rastreig de certs vehicles, etc.

Es podrà deduir el 100% en les següents circumstàncies:

a. Els utilitzats en la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

b. Els vehicles mixtos.

c. Els utilitzats en la prestació de serveis d’ensenyament de conductors o pilots mitjançant contraprestació.

d. Els utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials. e.

Els utilitzats pels seus fabricants en la realització de proves, assajos, demostracions o en la promoció de vendes. f. Els utilitzats en serveis de vigilància. També hem de tenir en compte que si un vehicle és utilitzat pel comercial de l’empresa també podrà deduir-se el 100% de les quotes d’IVA, tal com s’especifica a la Llei 37/1992

2.3. Deducció de les despeses del vehicle

Les despeses relacionades amb l’ús del vehicle, com hem dit anteriorment, poden amortitzar també sempre i quan es pugui demostrar la seva afectació exclusiva a la realització de l’activitat econòmica. Els més importants són els següents:

a. Deducció del combustible

La DGT (Direcció General de Tributs) ha desvinculat la deducció de l’IVA per l’adquisició del vehicle de la deducció del combustible que es vagi a emprar en l’activitat empresarial i, per tant, encara que ens deduïm el 50% de l’IVA del vehicles, podem arribar-nos a deduir fins al 100% del combustible.

b. Deducció dels peatges

Les despeses de peatge que es produeixen durant l’activitat empresarial han de poder justificar-se i per això no són suficients els tiquets recollits a l’estació de peatge, ja que poden manifestar falta d’informació. Per poder deduir les despeses de peatge el més recomanable seria l’ús del tele peatge Via-T ja que posteriorment poden sol·licitar-se les factures completes.

c. Deducció dels pàrquings

En el cas dels pàrquings passa una cosa similar, ja que no se sol acceptar com a prova tiquets de zona blava. El que si es pot tenir en compte són les factures que se sol·licitin si es tracta d’un pàrquing públic o privat.

3. Deducció de vehicles usats

L’amortització de vehicles de segona mà, considerats com a elements patrimonials de l’immobilitzat material que s’adquireixen usats, es regula en el RD 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglamenti de l’Impost sobre Societats.

3.1. Què es pot amortitzar?

S’ha d’amortitzar fins el resultant de multiplicar per 2 la quantitat derivada d’aplicar el coeficient d’amortització lineal màxim, el qual se situa en un 16%, tal com podem observar en les taules d’amortització anteriorment citades. Per tant es pot amortitzar el 32%.

3.2. Com es pot amortitzar?

  • Si es coneix el preu d’adquisició es farà servir per al càlcul del coeficient d’amortització lineal màxim. Per tant, cada any podem amortitzar el 16% anual com a màxim sobre el valor inicial del cotxe.
  • Si per contra no es coneix el preu d’adquisició o cost de producció originari s’hauria de determinar mitjançant perit.

4. Tractament fiscal del leasing i renting d’un vehicle

Quan s’adquireix un vehicle, com en els casos anteriors, augmenta el patrimoni ja que el bé passa a formar part de l’immobilitzat de l’empresa. Això no succeeixen quan es fa servir un vehicle mitjançant leasing o renting:

Leasing: és un lloguer amb opció a compra i per tant el bé no passa a l’actiu de l’empresa mentre aquest no passi a l’opció de compra. D’altra banda ens podem trobar en aquesta definició l’adquisició de vehicles amb arrendament financer, en aquest cas els elements sí es registrarien en l’actiu.

Renting: és un arrendament i no hi ha opció a compra, amb la qual cosa el vehicle mai es considerarà actiu de l’empresa. Hem de tenir també en compte que el preu del rènting sol ser més elevat ja que no només s’inclou el lloguer del vehicle en si, sinó també les despeses relacionades com manteniment, reparacions … Pel que fa al tractament en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques no s’admet l’afectació parcial, és a dir que no poden ser deduïbles aquells vehicles que es facin servir, mitjançant leasing o renting, simultàniament per a activitats privades i econòmiques.

4.1. Avantatge fiscal del renting sobre l’arrendament financer

El rènting es considera una simple despesa d’activitat empresarial, a diferència del leasing que té una fiscalitat complexa per la seva afectació en el balanç de l’actiu i el passiu de les empreses. A causa d’això les empreses es poden arribar a deduir fins al 100% de les quotes mensuals del seu rènting en l’Impost sobre Societats així com en l’IVA que també es pot deduir en la seva totalitat, sempre que tingui un ús exclusiu empresarial. En l’actualitat Madrid i Catalunya són les comunitats on s’està apostant més per l’opció de renting. Si teniu qualsevol consulte sobre aquest tema o necessiteu ajuda fiscal no dubteu en contactar-nos.

    Ompliu el formulari per contactar-nos