.
0

Mesures fiscals per al sector turístic, hostaleria i comerç

L’aprovació del Reial Decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària introdueix noves normes fiscals per mitigar els efectes econòmics del Covid-19.

Ajornament de deutes tributaris

Es podrà ajornar l’ingrés del deute tributari corresponent a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés del qual finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos, de fins a 30.000 Euros i sense garantia , incloent alguns dels deutes tributaris que, d’acord amb l’article 65.2 de la Llei General Tributària no podrien ser objecte d’ajornament o fraccionament:

  • Retencions i ingressos a compte.
  • Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.
  • Declaracions de l’IVA.

La persona o entitat que vulgui ajornar el deute tributari haurà de complir amb el requisit de tenir un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros a l’any 2020.

L’ajornament serà de fins a 6 mesos, mentre que no es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Altres mesures tributàries aprovades

Reduccions en IRPF i IVA: afecta el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i de la quota meritada per operacions corrents de el règim simplificat de l’IVA, de manera que:

  • La reducció passa de el 5 al 20% sobre el rendiment net de mòduls per a la declaració de l’IRPF de 2020, i al 35% per a activitats vinculades a el sector turístic, hostaleria i comerç. D’igual manera es modifiquen les reduccions pel que fa a la quota anual meritada per operacions corrents del règim simplificat d’IVA.
  • També es redueix el nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els exercicis 2020 i 2021.
  • Els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre del 2020 o els dies de el segon semestre del 2020 en què l’activitat s’hagués suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per contenir la situació epidemiològica no es computaran com a període en el qual s’hagués exercit l’activitat.
  • S’amplia el termini per presentar renúncies o revocacions del règim de mòduls el 2021 fins al dia 31 de gener de 2021.

Incentius per fomentar la rebaixa de la renda arrendatària: els arrendadors que no siguin grans fortunes i rebaixin la renda arrendatària en els mesos de gener a març de 2021 es poden deduir aquesta rebaixa de la renda del capital immobiliari en la declaració de l’IRPF.

Possibilitat de deduir pèrdues per deteriorament de crèdits derivats de possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió: sempre que passin més de 3 mesos des que vencés el crèdit (anteriorment s’exigien 6 mesos, per poder deduir).