Exempció de dividends i plusvàlues entre entitats

Dividend taxes

Amb efecte des de l’1 de gener de 2021, han entrat en vigor les modificacions tributàries aprovades en els Pressupostos Generals de l’Estat relatives a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant, LIS)

La modificació que considerarem és la relativa a l’article 21 de la LIS, que s’ocupa de l’exempció per evitar la doble imposició nacional i internacional.

Ens trobem davant d’una doble imposició interna quan ambdues entitats – la que rep els ingressos i la que els distribueix – són residents a Espanya, i davant d’una doble imposició internacional quan l’entitat que rep els ingressos és resident a Espanya i els ingressos s’obtenen a l’estranger, o bé els ingressos es distribueixen per una entitat estrangera.

En aquest àmbit, la principal modificació que es va introduir a la Llei tributària a efectes 1 de gener de 2015, i que ha estat vigent fins al 31 de desembre de 2020, és l’aplicació de l’exempció de les rendes rebudes sobre la base imposable, en el cas de doble imposició interna.

Abans d’aquesta reforma, només es podia aplicar el mètode d’assignació i deducció en quota (que consistia en la integració de la renda en la base imposable, aplicant una deducció a la quota). Aquest mètode es pot seguir utilitzant per evitar la doble imposició internacional. En aquest cas, la Llei permet optar pel mètode d’imputació i deducció o el mètode d’exempció, essent aquest l’únic permès per a evitar la doble imposició internacional.

Actualment, amb la reforma de l’1 de gener de 2021, es modifica l’article 21 de la LIS, reduint en un 5% l’exempció de dividends i plusvàlues per a la transmissió de valors representatius de fons propis, de manera que l’import exempt serà del 95% dels dividends o plusvàlues. Fins ara, l’import exempt era del 100% en ambdós casos, sempre que es complissin els requisits establerts.

Exempció de dividends – doble imposició interna

D’acord amb l’article 21(1a)de la LIS, els requisits que s’han de complir per tal de que aquesta exempció s’apliqui són:

  1. L’entitat que rep els dividends té una participació, directa o indirecta, d’almenys el 5% sobre l’entitat participant.
  2. La participació corresponent s’ha de mantenir ininterrompudament durant l’any anterior al dia en què es distribueixi la prestació o, si escau, s’haurà de mantenir posteriorment durant el temps necessari per completar aquest període

En el cas de complir aquests requisits, s’estableix una exempció del 95% sobre la base de l’impost de l’empresa que rep els ingressos.

Com a règim de transició, les participacions adquirides en períodes impositius iniciats abans de l’1-1-2021 amb un valor d’adquisició de més de 20 milions d’euros sense assolir el percentatge del 5%, podran aplicar el règim d’exempció sempre que compleixin la resta de requisits previstos durant els períodes impositius iniciats entre els exercicis 2021 i 2025.

A més, per a les empreses que comencin l’exercici fiscal a partir de l’1 de gener de 2021, s’estableix que l’exempció serà del 100% en el cas de dividends i participacions en beneficis en què es produeixin les circumstàncies següents:

  1. L’import net de la facturació del perceptor en el període impositiu immediat anterior és inferior a 40 milions d’euros, sempre que:

– no ser considerada una entitat financera;

– no formi part, amb anterioritat a l’establimentde l’entitat,  d’un grup comercial, independentment de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats;

– no tenir, amb caràcter previ a la constitució de l’entitat a què es refereix el número 2, un percentatge de participació, directament o indirectament, en el capital o fons propis d’una altra entitat igual o superior al 5%.

2. La quota de beneficis prové d’una entitat que s’ha constituït a partir de l’1-1-2021 i tingui de forma directa desde la constitució, el 100% del capital o fons propis.

3. Els dividends o participacions en beneficis es reben en períodes impositius que acaben en els tres anys immediats i successius de l’any de constitució de  l’entitat que els distribueix.

D’altra  banda, cal destacar que hi ha una regla específica en aquelles situacions d’empreses  en cadena en què, la societat que distribueix el dividend (propietat) té la categoria de Holding (és a dir, obté dividends, participacions en beneficis o ingressos derivats de la transmissió de valors representatius de capital o dels propis fons d’entitats, que en suma es tradueixen en més del 70% dels seus ingressos  totals).   En aquest cas, el requisit mínim de participació a complir és el d’una quota indirecta mínima del 5% que haurà de tenir l’empresa que rep el dividend final sobre les entitats de les quals la societat holding obté aquests ingressos.

No obstant  això, la legislació preveu una   excempció a aquest requisit de participació indirecta del 5% pel  qual no  s’aplica:  quan l’entitat que rep el dividend acrediti que el dividend ja ha tributat en la cadena d’empreses, havent estat ja integrat en la base imposable de l’entitat directament o indirectament participada com a dividends, participació en beneficis o rendiments de la transmissió de valors representatius del capital, sense haver tingut dret a l’exempció o deducció per doble imposició.

 

Exempció de dividends – doble imposició internacional

Segons l’article 21.1.b) LIS, quan l’entitat participada que distribueix dividends no  és resident, s’afegeixen els requisits anteriors al requisit que aquesta entitat hagi d’haver estat sotmesa i no exempta d’un impost estranger similar a l’impost sobre societats  a un tipus nominal d’impost  d’almenys el 10%, en l’any en què s’han  obtingut els beneficis ara distribuïts.

Aquest requisit extra es considera complert en els casos en què el país en què l’empresa participant té la seva residència hagi signat amb Espanya un Conveni per evitar la doble imposició internacional, que s’aplica i que conté una clàusula  d’intercanvi d’informació, de manera que actuaria com una presumpció d’identitat i no hi hauria proves en  contra. D’altra banda, en cap cas s’entén que aquest requisit es compleix quan l’entitat participant és resident en un país qualificat com a paradiso fiscal.

 

Exempció plusvàlues – doble imposició interna I internacional

Regulat en l’article 21.3 de la LIS, s’estableixen els mateixos requisits que per a l’exempció de dividends per als rendiments obtinguts en la transmissió de participacions d’una entitat (plusvàlues), tant en el cas de doble imposició nacional com internacional.

Es tracta d’una exempció del 95% de les plusvàlues generades. Tot i que per a les companyies amb una facturació no superior als 40 milions d’euros, es podrà seguir aplicant l’exempció total durant els propers tres anys.

El requisit de participació s’ha de complir el dia en què es produeixi la transmissió.

En el cas d’entitats no residents participades, s’ha  de complir en tots els anys en que es tingui la  participació l’aplicació d’un impost similar amb un tipus impositiu nominal d’almenys el 10%. En el cas que en alguns anys aquesta entitat no hagi tributat almenys un 10%, es   tindran en compte diferents aspectes en funció de si es tracta d’ingressos corresponents a reserves tàcites o expresses.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.