Impost sobre Successions: Es paga menys a Madrid o a Barcelona?

Les persones que adquireixin béns o drets per herència, llegat o qualsevol títol successori, per donació, o que siguin beneficiaries de contractes d’assegurances de vida (quan el contractant sigui una persona diferent del beneficiari) estaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.

Les persones que estiguin subjectes a l’ISD però que siguin No Residents a Espanya, per exemple, per heretar un immoble en territori espanyol, han de pagar segons la normativa estatal. No obstant, des de l’any 2014 els contribuents amb residència habitual a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu poden optar per acollir-se a la normativa estatal, o bé a la de la Comunitat Autònoma que li correspondria en funció de les regles de territorialitat de l’impost.

Per aquest motiu, si ets resident d’un país de la UE o de l’EEE t’interessarà saber a quina Comunitat Autònoma pagues menys per l’Impost sobre Successions i Donacions. A continuació compararem les bonificacions de la Comunitat Autònoma de Madrid i Catalunya, tot i que si t’interessa saber els detalls de qualsevol altra Comunitat, pots contactar amb nosaltres sense cap tipus de compromís.

Bonificacions de les herències a Catalunya i Madrid

A Catalunya s’apliquen diferents percentatges de bonificació segons el grau de parentesc amb la persona que deixa l’herència. En el cas dels cònjuges, poden aplicar una bonificació del 99% incloses les quantitats percebudes d’assegurances de vida que s’acumulen a la resta de béns i drets. Per a la resta de parents dels grups I (descendents menors de 21 anys) i II (descendents majors de 21 anys i ascendents) el percentatge de bonificació es redueix si la base imposable és major, mitjançant l’aplicació per trams de les taules establertes per llei. Tot i així, per als contribuents pertanyents als grups I i II, la bonificació del 99% es manté a les herències de valor inferior de 100.000 Euros de base imposable.

A Madrid, en canvi, tant els cònjuges com la resta de subjectes passius dels grups I i II de parentesc poden aplicar una bonificació del 99%, incloses les quantitats percebudes d’assegurances de vida que s’acumulin a l’herència.

Fes clic aquí si ets estranger i vols saber com planificar el teu testament per no pagar impostos de més a Espanya.

Bonificacions de les donacions a Madrid i Catalunya

Per una banda, a Barcelona i la resta de Catalunya, les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre persones vives no estan bonificades, però poden gaudir de varies reduccions com per exemple la del 95% en la base imposable del valor net de les participacions adquirides per donació per part de persones amb vincles laborals o professionals (on es requereix una vinculació laboral o de prestació de serveis d’una antiguitat mínima de 10 anys o tenir encomanades tasques de responsabilitat, de gestió o direcció del negoci professional del donant amb una antiguitat mínima de 5 anys), entre d’altres.

Per una altra banda, a Madrid s’aplica una bonificació del 99% per qualsevol adquisició per donació inter vivos en la que els subjectes passius estiguin inclosos en els Grups I i II de parentesc, sent imprescindible que la donació es formalitzi en document públic.
Evidentment, les donacions hauran de complir amb tots els requisits formals exigits per evitar que es considerin com blanqueig de capital, per exemple.

Si necessites conèixer més informació sobre l’Impost sobre Successions i Donacions a Madrid, Catalunya o altres comunitats, així com ajuda per fer un testament, realitzar una donació o pagar els teus impostos, no dubtis en contactar amb nosaltres. Omple el formulari de dalt a la dreta i t’atendrem amb la major brevetat possible.

    Ompliu el formulari per contactar-nos