Valoració de referència de béns immobles a efectes de l’ISD, l’IP I l’ITPAJD

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures contra el frau fiscal també ha modificat la normativa de l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) i de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) en relació amb la valoració dels béns, substituint el concepte de “valor real” pel de “valor” o “valor de mercat”. Això té implicacions en la tributació pels béns immobles a diferents tributs.

Contenidos

ISD

Amb la nova normativa, en el cas de béns immobles, s’entendrà que el “valor de mercat” és el “valor de referència” previst a la normativa reguladora del Cadastre. Això no obstant, si el valor declarat és superior al valor de mercat, aquesta magnitud es prendrà com a base imposable.

IP

La valoració dels béns immobles en aquest impost s’haurà de fer pel valor més gran dels següents:

a) Valor cadastral.

b) Valor determinat o comprovat per l’Administració.

c) Preu, contraprestació o valor d’adquisició.

La redacció de l’article 10 de la Llei de l’IP és molt semblant a l’anterior, si bé afegeix el concepte de “valor determinat” que anteriorment no apareixia. S’entén per “valor determinat” el nou “valor de referència” del Cadastre.

A efectes de l’IP cal especificar que aquesta modificació només tindrà efectes per a adquisicions realitzades a partir del 01-01-2022, per tant, per al patrimoni preexistent a aquesta data se seguirà aplicant la regla anterior, sense tenir en compte el valor de referència” del Cadastre.

ITPAJD

De la mateixa manera que a l’ISD, a partir d’ara la valoració dels béns immobles s’haurà de fer a “valor de mercat”, que serà el “valor de referència” del Cadastre.

S’estableix que la Direcció General del Cadastre aprovarà cada any, basant-se en els preus de totes les compravendes d’immobles realitzades a la zona, un informe anual del mercat immobiliari amb els nous valors de referència. Per evitar que el “valor de referència” dels béns immobles superi el valor de mercat, s’ha aprovat mitjançant ordre ministerial un factor de minoració de 0,9.

Es tem que la nova normativa comporti una major valoració dels béns immobles a efectes de l’ISD, l’IP i l’ITPAJD, per això avançar alguna operació abans de final d’any podria implicar per al contribuent cert estalvi fiscal.

Els nous valors de referència individualitzats estaran disponibles a la Seu Electrònica del Cadastre a partir de l’1 de gener de 2022.

En cas d’estar disconforme amb la nova valoració de l’immoble, el contribuent podrà recórrer-lo sol·licitant la rectificació de la seva autoliquidació on aparegui aquest valor de referència, o bé recorrent la liquidació que li practiqui l’Administració.

    Ompliu el formulari per contactar-nos