Modificacions tributaries pel 2020: pujada imposto sobre succesions

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) la llei d’acompanyament dels pressupostos de 2020, la Llei 5/2020, de 29 d’abril, en què es contemplen modificacions tributàries rellevants, especialment en relació amb l’IRPF, l’ISD i l’ITP.

  • Respecte a l’IRPF, destaca l’augment del mínim per contribuent en aquells casos en què les bases liquidables general i de l’estalvi, conjuntament, no superin els 12.450 €; s’introdueix un nou tram en l’escala autonòmica (a partir d’ara el tipus marginal serà del 23,5% per a bases liquidables superiors a 90.000 € i del 24,5% a partir de 120.000 €). El tipus marginal màxim autonòmic de l’25,5% (que juntament a l’escala estatal implica un tipus marginal del 48%) es manté. Tot això amb efectes per al 2020.
  • Respecte a l’ISD, cal assenyalar que s’introdueixen uns nous coeficients multiplicadors per als grups de parentiu I i II, als quals se’ls hi aplicarà un coeficient de 1.1, 1.15 o 1.2, en cas que el patrimoni preexistent del beneficiari sigui més gran a 500.000 €, 2 milions d’euros o 4 milions d’euros, respectivament. Anteriorment, el coeficient multiplicador era d’1 independentment del patrimoni preexistent del beneficiari; d’altra banda, es redueix la bonificació de la quota per hereus de el Grup II, de manera que l’escala de bonificacions passarà de ser del 99% -20% de la quota a ser del 60% -0%. Ambdues mesures representen un augment destracable en la tributació per a l’ISD, en especial per als contribuents del Grup II. Aquestes modificacions tenen efectes a partir de l’1 de maig de 2020. Podeu veure adjuntes com queden les taules de coeficients multiplicadors i bonificacions de la quota per als contribuents del Grup II després de les modificacions tributàries comentades.

Modificaciones tributarias

Modificaciones tributarias

  • Respecte a l’ITP, en la modalitat de TPO es modifica la bonificació de la quota per transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries (a partir d’ara hi ha un termini de 3 anys per revendre l’habitatge, en lloc de 5); s’introdueix un tipus reduït del 5% per a adquisicions d’habitatges per part de famílies monoparentals; per a la modalitat d‘AJD s’inclou una bonificació del 100% de la quota per escriptures públiques de constitució en el cas de règim de propietat horitzontal per parcel·les. Tot això amb efectes també a partir de l’1 de maig de 2020.

    Ompliu el formulari per contactar-nos