La nova regulació dels nòmades digitals

Com és ben sabut, a conseqüència de la pandèmia del COVID-19 i els confinaments s’ha multiplicat la popularització del teletreball. La nova llei de Startups pretén potenciar l’arribada de treballadors que ho facin per a empreses radicades fora d’Espanya, que anteriorment havien de fer ús del visat de turista, més restrictiu i limitat en el temps, havent de realitzar en molts casos viatgis de canvi de país per a poder sol·licitar un nou visat per a quedar-se més temps. En particular, la nova Llei defineix al teletreballador de caràcter internacional com:

‘’…el nacional d’un tercer Estat, autoritzat a romandre a Espanya per a exercir una activitat laboral o professional a distància per a empreses radicades fora del territori nacional, mitjançant l’ús de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació’’.

Es distingeix segons la naturalesa del treball que desenvolupi el contribuent en qüestió:

  • Activitat laboral: el titular de l’autorització per teletreball només podrà treballar per a empreses radicades fora del territori nacional.
  • Activitat professional: es permetrà al titular de l’autorització per teletreball fer-ho per a una empresa situada a Espanya, sempre que el percentatge d’aquest treball no superi el 20% del total de la seva activitat professional.

Per a sol·licitar el visat de teletreball de caràcter internacional, el contribuent haurà d’acreditar ser graduat o postgraduat d’universitats de reconegut prestigi, formació professional i escoles de negoci de reconegut prestigi o bé una experiència professional mínima de 3 anys.

Els requisits per a l’obtenció del visat per a teletreball de caràcter internacional, a més dels ja comentats, són els següents:

  • Existència d’una activitat real i continuada durant almenys un any de l’empresa o grup d’empreses amb la qual el treballador manté relació laboral o professional.
  • Documentació acreditativa que la relació laboral o professional es pot realitzar en remot.
  • Si hi ha relació laboral, acreditar l’existència d’aquesta entre el treballador i l’empresa no localitzada a Espanya durant almenys, els últims tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, així com documentació que acrediti la permissió de teletreball per part de l’empresa.
  • Si hi ha relació professional, acreditar que el treballador té relació mercantil amb una o diverses empreses no localitzades a Espanya durant, almenys, els tres últims mesos.

El visat tindrà una vigència màxima d’un any. Si els teletreballadors estan interessats a continuar residint a Espanya podran sol·licitar, en el termini de seixanta dies naturals abans de l’expiració del visat, l’autorització de residència per a treballador a distància internacional.

L’autorització de residència per a treballador a distància internacional tindrà una vigència màxima de tres anys, ampliable mitjançant renovació per períodes de dos anys, sempre que es mantinguin les condicions que van generar el dret.

S’estableix que s’habilitarà una pàgina web específica per als qui vulguin sol·licitar autoritzacions de residència mitjançant cites en línia.

Per a dubtes relacionats amb aquest o altres assumptes de rellevància fiscal, comptable o legal, no dubti a contactar-nos en GM Tax Consultancy.

    Ompliu el formulari per contactar-nos