Exempció IAE: Canvis en la determinació de la xifra de negocis per aplicar l’exempció

La regulació de l’exempció de l’impost de l’IAE per a subjectes passius de l’Impost sobre Societats que tinguin un import net de la xifra de negocis (en endavant, “INXN”) inferior a 1.000.000,00 Euros s’ha vist modificada per l’aprovació de la Llei 11/2021, del 9 de juliol, de mesures contra el frau fiscal.

Es modifica l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, d’Hisendes Locals, de manera que s’afegeix respecte a la determinació de l’INXN en aquells casos en què l’entitat formi part d’un grup de societats per concórrer alguna de les circumstàncies del article 42 del Codi de comerç, que es tindrà en compte l’INXN del grup esmentat “amb independència de l’obligació de consolidació comptable”.

Si bé la normativa anterior ja preveia que en el cas d’entitats que formen part d’un grup de societats s’havia de considerar l’INXN del grup, hi havia jurisprudència del Tribunal Suprem que el matisava: entre d’altres, a la Sentència STS 3043/2018, el Tribunal establia que “la remissió continguda a l’article 82 (…) de la Llei d’Hisendes Locals als grups de societats (…) s’ha d’interpretar de manera que només es comprenguin en aquest concepte aquells grups d’entitats quan actuïn com a grups consolidats, és a dir, quan escaiguin, per obligació legal, formular els seus comptes anuals en règim de consolidació”.

La modificació recent introduïda per la Llei contra el frau fiscal té com a objectiu aclarir que, quan hi hagi grup de societats, s’haurà de considerar l’INCN del grup, independentment de si aquest grup està en règim de consolidació o no. D’aquesta manera, la interpretació del Tribunal Suprem a la normativa anterior ja no és vàlida a partir d’ara.

La declaració d’alta d’IAE -model 840- per deixar de gaudir d’exempció s’ha de fer durant el mes de desembre immediatament anterior a l’any en què estiguin obligats a tributar.

En conseqüència, durant aquest mes de desembre de l’any 2021, per a aquelles empreses que formin part d’un grup de societats, cal presentar declaració d’alta d’IAE per deixar de gaudir de l’exempció si a tancament de l’any 2020 l’INCN del grup era superior a 1 milió d’euros.

Això implicarà que moltes empreses l’INCN de les quals era inferior a aquest import i estaven exemptes de l’impost hauran de passar a donar-se d’alta i tributar per l’IAE a partir de l’any que ve, si superen aquest import juntament amb les altres entitats del grup.

    Ompliu el formulari per contactar-nos