Efectes duaners del Brexit

En relació amb el BREXIT informar-vos del següent, el Parlament Anglès ha aprova aquesta setmana l’acord del Brexit. Està previst que el Parlament Europeu voti la sortida de UK en la sessió a realitzar entre el 29 i el 30 de gener.

Los escenaris que se presenten son 2:

  1. Si el Parlament Europeu ratifica l’acord,
    no cal fer res fins a 31 de desembre de 2020 i a partir de l’1 de gener de 2021 se produiran els efectes que es detallen en el apartat següent.

2. Si el Parlament Europeu no ratifica l’acord,
no hi ha acord: des de l’1 de febrer de 2020 UK serà un país tercer a tots els efectes.

A efectes duaners

  • Això suposa que a efectes duaners les operacions de béns fetes amb UK passaran a ser exportacions o importacions i no es consideraran entregues o adquisicions intracomunitàries.
  • Per tant, hauran de declarar-se com exportacions o importacions i no s’hauran de declarar com a AIB ni EIB, ni tampoc caldrà presentar INTRASTAT.
  • És necessari disposar d’un EORI per declarar les exportacions o importacions. Si ja s’han realitzat operacions d’aquest tipus ja es disposa del número. Si no s’han realitzat, és necessari sol.licitar-lo si es faran operacions amb UK.
  • En el cas de prestacions de serveis des de UK caldrà aplicar inversió del subjecte passiu i aplicar les normes que es corresponen a prestacions de serveis tenint en compte que UK ja no és un estat membre de la UE.
  • UK no tindrà el tractament de país membre de la UE en relació amb retencions a aplicar a no residents i tributació per operacions realitzades amb residents a UK, essent únicament aplicable l’establert pel Conveni de Doble Imposició entre Espanya i UK.

Restem a la vostra disposició al respecte

    Ompliu el formulari per contactar-nos