Venda de Drets de Subscripció: Com tributen al 2017?

L’1 de gener de 2017 va entrar en vigor la Llei 26/2014 de la reforma de l’IRPF que va modificar, entra d’altres, l’article 37.1.a) de la LIRPF. Concretament afecta a la venda de Drets de Subscripció, que es concedeixen als accionistes quan hi ha una ampliació de capital i permeten una compra preferent de les accions que són objecte d’ampliació.
A continuació veurem en què afecta concretament aquest canvi, sobretot en el relatiu a la seva tributació en l’IRPF.

Venda de Drets de Subscripció: La reforma pel 2017

Quan un soci es troba en un supòsit d’ampliació de capital de l’empresa en que participa, pot optar per no acudir a l’ampliació, és a dir, no adquirir més accions de la societat que ha realitzat l’ampliació de capital. En aquest supòsit, els drets de subscripció es poden vendre. Fins l’1 de gener de 2017, aquesta transmissió tributava amb la reducció del valor d’adquisició de les accions. És a dir, quan es venien les accions, el seu valor d’adquisició es reduïa si prèviament s’havien venut drets de subscripció derivats d’elles, generant un guany superior en un moment futur.
Després d’aquesta reforma es deia de reduir el valor d’adquisició de les accions per la venda dels drets de subscripció, passant aquests a tributar per al concepte de guanys patrimonials com un element independent en el mateix període en el que es realitza la transmissió en qüestió. Aquesta mesura permet que Hisenda anticipi els ingressos tributaris que fins ara percebia de forma diferida.

Tributació dels Drets de Subscripció

La tributació dels drets de subscripció depèn de tres situacions determinades, segons el que decideixi fer el soci amb aquests:

No acudir a l’ampliació: venda dels Drets de Subscripció a la mateixa empresa

El tractament fiscal d’una transmissió dels Drets de Subscripció a la mateixa empresa derivat de la no execució d’aquests és equiparable al d’un dividend, és a dir, es considera Rendiment del Capital Mobiliari subjecte a retenció.

No acudir a l’ampliació: venda de Drets de Subscripció al mercat secundari

En les transmissions al mercat secundari deixa de tenir efecte la norma que permetia disminuir el cost d’adquisició de les accions, tributant en el mateix moment de la venda del dret com un guany patrimonial per la totalitat de l’import obtingut, també subjecte a retenció.
Si es transmeten accions de les quals es van vendre drets de subscripció amb anterioritat a l’entrada en vigor de la modificació (exercicis previs l’1-1-2017) i en conseqüència, no han tributat com a guany patrimonial, el seu import es deduirà del cost d’adquisició de les accions de les quals procedeixin els drets transmesos.

Acudir a l’ampliació de capital

Per últim, si s’opta per acudir a l’ampliació de capital, és a dir, executar els Drets de Subscripció i rebre noves accions, es diferirà la tributació fins al moment en què es venguin les accions de la referida ampliació, sense existir retenció en el moment de l’ampliació.
Com pots comprovar, els drets de subscripció no estan exempts en cap cas, així que en un moment o altre hauràs de tributar per ells. A GM Tax som especialistes en assessorar sobre tot el que envolta la transmissió d’accions i la seva repercussió a l’IRPF. Consulta amb nosaltres qualsevol dubte que tinguis!

    Ompliu el formulari per contactar-nos