Tributació dels trust

El conveni de la Haia, de data 1 de juliol de 1985, reconeix i defineix la figura dels trust:

“Als efectes del present Conveni, el terme “trust” es refereix a les relacions jurídiques creades – per acte inter vivos o mortis causa – per una persona, el constituent, mitjançant la col·locació de béns sota el control d’un trustee en interès d’un beneficiari o amb un fi determinat.

Característiques dels trust

El trust posseeix les característiques següents:

  1. a) els béns del trust constitueixen un fons separat i no formen part del patrimoni del trustee;
  2. b) el títol sobre els béns del trust s’ estableix en nom del trustee o d’ una altra persona per compte del trustee;
  3. c) el trustee té la facultat i l’ obligació, de les quals ha de passar comptes, d’ administrar, gestionar o disposar dels béns segons les condicions del trust i les obligacions particulars que la llei li imposi

La tributació dels trust és Espanya

El fet que es defineixi en el Conveni de la Haia garanteix que és un instrument reconegut a nivell internacional. No obstant això, Espanya no ha ratificat aquest conveni en la data actual, la qual cosa implica que aquesta figura no està reconeguda en el nostre ordenament jurídic espanyol, el que dificulta el seu tractament fiscal.

El tractament fiscal aplicable segons criteri de l’ Administració Tributària espanyola està recollit en diverses consultes vinculants de la Direcció General de Tributs.

A tal efecte, hem d’ actuar com si aquest no existís a efectes tributaris, imposant un règim de transparència fiscal entre les figures del settlor, trustee i beneficiaris, el que determina la tributació en funció de les característiques i condicions del trust.

Els trust poden tenir diferents característiques, entre les quals destaquen el caràcter irrevocable i discrecional.

Un trust és irrevocable quan no pot ser modificat o revocat.

En el cas del trust discrecional, es faculta el trustee de la disposició dels béns a favor dels beneficiaris.

Per determinar la tributació a Espanya dels trust, haurem d’ atendre si aquest és irrevocable o discrecional, i al fet que la figura del trustee i el beneficiari poden coincidir. Aquestes característiques determinaran la tributació a l’ Impost sobre la Renda  de les Persones Físiques i en l’ Impost sobre Successions i Donacions, així com el moment de la meritació de cada impost. 

Cal recordar que els béns que formen els trust, sempre que superin els valors establerts, han de ser informats en el model 720.

En la nostra firma podem ajudar-te amb la tributació dels trust en la seva constitució i en el moment de distribució de rendiments, així com en la seva consolidació.

    Ompliu el formulari per contactar-nos