Tributació mínima a l’ impost sobre societats

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l’ 01-01-2022, s’ estableix una tributació mínima del 15% a l’ Impost sobre Societats. Aquesta modificació en la Llei afecta als següents contribuents:

  • Aquells amb l’import net de la xifra de negoci (INXN) d’almenys 20 milions d’Euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu i,
  • Aquells que tributin en el règim de consolidació fiscal, amb independència del seu INXN.

En aquests casos, la quota líquida de l’Impost sobre Societats no podrà ser inferior al resultat d’aplicar el 15% a la base imposable,  minorada o incrementada per la reserva d’anivellament i minorada a la Reserva per Inversions Canàries.

Càlcul de la quota líquida

  • En primer lloc,  es minora la quota íntegra en les bonificacions que siguin d’aplicació.
  • En segon lloc, s’ apliquen les deduccions per doble imposició 

Un cop aplicades les bonificacions i deduccions per doble imposició, si el resultat és inferior a la quota líquida mínima, aquest resultat tindrà la consideració de quota líquida mínima.

La resta de deduccions que siguin aplicables es podran aplicar fins l’import de quota líquida mínima a pagar.

Excepcions

Aquesta modificació en la tributació no afectarà els contribuents que tributin als tipus de gravamen del 0%, 1% o 10%. Tampoc afectarà les SOCIMI.

Regles especials

  • Per a les societats de nova creació, el percentatge a aplicar és el 10%
  • Per a les entitats amb tipus de gravamen del 30% (entitats de crèdit i entitats d’investigació i exploració d’hidrocarburs)  el percentatge a aplicar és el 18%.
  • En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no pot ser inferior al resultat d’ aplicar el 60% a la quota íntegra calculada d’ acord amb el que disposa el seu règim especial.
  • En les entitats ZEC, la base imposable positiva sobre la qual s’aplica el percentatge no inclou la part corresponent a les operacions realitzades material i efectivament en l’àmbit geogràfic de la ZEC que tributi al tipus de gravamen especial.

    Ompliu el formulari per contactar-nos