Sanció per no presentar els comptes anuals dins de termini

Des de fa uns mesos l’Agència Tributària està començant a sancionar aquelles companyies que no han presentat els comptes anuals davant el Registre Mercantil dins el termini legalment establert, un mes des de la celebració de la Junta General, la qual generalment sol realitzar-se en els mesos de maig i juny.

Sobre qui recau la competència sancionadora?

La competència sancionadora recau en l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). Aquesta sanció es troba tipificada en l’article 283 de la Llei de societats de capital, però fins a la data, que tinguem coneixement, no s’havia aplicat en excés, no com ara que segons fonts del Registre d’Economistes Comptables del Consell General d’Economistes està havent-hi un augment considerable d’aquestes sancions.

Hem de recordar que a final de cada any, l’ICAC rep un llistat de totes les empreses que no han dipositat els seus comptes.

Imports de la sanció              

Els imports de la sanció varien entre 1.200 a 60.000 €, modulant d’acord amb els criteris de l’ICAC de la següent manera:

La sanció per presentar els comptes anuals fora de termini serà del 0,5 ‰ de l’import total de les partides d’actiu més el 0,5 ‰ de la xifra de vendes de l’entitat, segons l’última declaració de l’Impost sobre Societats presentada davant l’Administració Tributària, l’original dels qual s’ha de presentar a l’ICAC.

Amb caràcter subsidiari -si no s’aporta la declaració de l’últim Impost sobre Societats- la sanció es quantifica en el 2% del capital social segons les dades que consten al Registre Mercantil.

En cas que s’aporti la declaració tributària, i la sanció resultant d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i a les vendes fora major que el 2% del capital, s’aplicarà aquesta última reduïda en un 10%.

No deixis per demà el que has de fer avui

Cal prendre’s seriosament els terminis de presentació dels documents al Registre Mercantil, ja que l’incompliment d’aquestes obligacions pot suposar un perjudici econòmic molt greu depenent del volum de la companyia.

    Ompliu el formulari per contactar-nos