Novetats fiscals i tributàries de l’IRPF de 2018

El 4 de juliol de 2018 es va publicar al BOE la Llei 6/2018, de 3 de juliol, dels Pressupostos Generals de l’Estat. En ella s’hi donen a conèixer les novetats fiscals i tributàries respecte a l’IRPF que entren en vigor en la declaració de la renda de 2018, que es presenta durant el 2019. A continuació, et resumim el més important.

Reducció per obtenció de rendiments del treball

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018 s’augmenten els imports que minoraran els rendiments nets del treball, alhora que augmenta la quantia per sota del qual s’aplicarà aquesta reducció.

Concretament, la reducció s’aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors al 16.825 Euros i que no tinguin rendes diferents a les del treball superiors a 6.500 Euros, excloent les exemptes.

Els nous imports són:

  • Per a contribuents amb rendiments nets del treball inferiors o iguals a 13.115 Euros: 5.565 Euros anuals.
  • Per a contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 Euros: 5.565 Euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball percebut i 13.115 Euros.

Novetat en la deducció per maternitat

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’incrementa en 1.000 Euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que té aquest dret satisfà les despeses de custodia a guarderia o centres d’educació infantil autoritzats pel fill menor de 3 anys.

No obstant, en l’exercici en el que el fill menor compleixi 3 anys, aquest increment pot ser d’aplicació respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en que pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Novetats per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s’incrementa l’import de la deducció prevista a la lletra c) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF fins a 600 Euros anuals per cada un dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del número mínim de fills exigit perquè aquesta família adquireixi la condició de família nombrosa general o especial, segons correspongui.

També s’inclou un nou supòsit al que serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 Euros ni generi el dret a les deduccions previstes en les lletres c) i d) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF, fins a 1.200 Euros anuals.

Canvis en la deducció per inversió en empreses de nova creació

Amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018, els contribuents podran reduir-se el 30% (en lloc del 20%) dels imports satisfets en l’exercici per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.

La base màxima de deducció seran 60.000 Euros anuals (en lloc de 50.000) i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions i participacions subscrites.

Si vols ampliar la informació respecte a aquesta deducció pots consultar l’article en que desenvolupem la seva aplicació.

Introducció de la deducció en famílies formades per residents a la UE i EEE

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d’aquells contribuents, els membres restants de la unitat familiar dels quals resideixin en un altre Estat de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), de manera que no puguin presentar una declaració de la renda conjunta.

A través d’aquesta deducció s’equipara la quota a pagar amb la que hagués estat suportada en cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, es modifiquen els imports exempts d’aquest gravamen.

En l’exercici 2018, estaran exempts els premis, l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 10.000 Euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 10.000 Euros es sotmetran a tributació respecte la part del mateix que excedeixi d’aquest import.

En l’exercici 2019, estaran exempts els premis, l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 Euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 20.000 Euros es sotmetran a tributació respecte la part del mateix que excedeixi d’aquest import.

En l’exercici 2020, estaran exempts els premis, l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 Euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 Euros es sotmetran a tributació respecte la part del mateix que excedeixi d’aquest import.

Si necessites assessorament per preparar la teva declaració de la renda, contacta amb nosaltres. Tots els tràmits seran més ràpids i t’asseguraràs que els fas correctament.

    Ompliu el formulari per contactar-nos