.
0

Business Angels a Espanya: Deduccions, requisits i demés

Els mecenes existeixen des de fa molts segles, especialment lligats a obres culturals i científiques. S’encarregaven de donar suport a artistes i científics mitjançant aportacions monetàries i de materials, així com protecció gràcies a la seva influencia, a canvi simplement de reconeixement o satisfacció moral i intel•lectual.

A l’actualitat encara existeix el mecenatge d’aquest tipus, molt lligat a beques i obres socials, tot i que no sempre és senzill d’aconseguir. Per aquest mateix motiu han nascut altres formes d’inversió per a nous empresaris, com per exemple la figura del Business Angel o padrí inversor.

A continuació t’expliquem què son, quins beneficis fiscals tenen a l’IRPF, els requisits i especialment quines deduccions s’estableixen a Barcelona i la resta de Catalunya.

Què són els Business Angels?

Un business Angel és aquella persona física que aporta finançament a una start-up, normalment a canvi d’una participació accionaria. A més del capital financer, també col•labora aportant la seva experiència per guiar a l’emprenedor i els seus contactes.

Que el negoci prosperi interessarà a ambdues parts, ja que el Business Angel compta amb accions que espera que li generin un guany en el futur, així que l’èxit de la start-up es converteix en el seu principal objectiu. No s’ha de confondre amb simples especuladors, ja que s’involucren completament en el projecte i les seves inversions són temporals, donant pas a nous inversors al cap d’uns anys si és necessari.

Els Business Angels inverteixen en empreses que estan en fase de desenvolupament i expansió i solen mantenir l’anonimat davant de terceres persones.

Deduccions dels Business Angels

Els Business Angels tenen dret a un 30% de deducció sobre el capital invertit en la quota de l’IRPF, sent l’aportació màxima amb dret a deducció de 60.000 Euros. És a dir, el màxim que es pot deduir en cada exercici són 18.000 Euros (el 30% de 60.000 Euros).
Per beneficiar-se d’aquesta deducció és necessari que tant l’entitat com l’inversor compleixin una sèrie de requisits:

Requisits a complir per part de l’Entitat:

 • L’entitat ha de revestir forma de Societat Anònima, Anònima Laboral, Limitada o Limitada Laboral no admesa a cotització en mercats organitzats durant tots els anys de tinència de l’acció.
 • Realitzar una activitat econòmica que compti amb els mitjans materials i personals suficients per al desenvolupament de la mateixa. No pot ser una mera societat de gestió de patrimoni immobiliari.
 • Els fons propis han de ser inferiors a 400.000 Euros a l’inici de l’exercici en que s’adquireixin les accions (si l’entitat forma part d’un grup empresarial, aquest límit es referirà al conjunt d’entitats pertanyents en aquest grup).

Requisits a complir pel contribuent (Business Angel):

 • El Business Angel ha de mantenir al seu patrimoni les accions o participacions en un període major a 3 anys i menor a 12.
 • Les accions o participacions adquirides han de ser motiu de la constitució de la societat o d’una ampliació de capital efectuada durant els següents tres anys a la citada constitució.
 • Les participacions adquirides pel contribuent, juntament amb les de qualsevol familiar de fins a segon grau no poden ser superiors al 40% del capital social de l’empresa.
 • Que no es tracti d’accions o participacions d’una entitat a través de la qual s’exerceixi la mateixa activitat que es venia duent a terme anteriorment mitjançant una altra titularitat.

Deduccions de Business Angel a Barcelona (Catalunya)

En algunes Comunitats Autònomes, les condicions de les deduccions per inversió en entitats de nova creació poden variar. Per exemple, a Catalunya hi ha aquestes variacions:

 • El percentatge de deducció es manté del 30%, sent l’import màxim de deducció de 6.000 Euros.
 • El màxim de participacions adquirides pel contribuent juntament amb els familiars de fins a tercer grau és del 35% respecte al total del capital social de l’empresa.
 • L’entitat ha de tenir naturalesa d’SA, SRL, SAL o SRLL.
 • L’entitat ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.
 • Les operacions en les que sigui aplicable la deducció s’han de formalitzar en escriptura pública.

Tant si tens pensat invertir en una entitat de nova creació com si ets una start-up i necessites assessorament legal a Espanya, contacta amb nosaltres sense compromís. T’informem i gestionem els teus assumptes fiscals de forma professional i personalitzada. Informa-te’n!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*