Modificacions aprovades pel règim sancionador del model 720

european union court

L’aprovació de la Llei 5/2022, de 9 de març, ha introduït finalment els canvis en el règim sancionador del Model 720, de declaració de béns i drets a l’estranger, adaptant-se al que estableix la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d’ara endavant, “TJUE”) del passat 27 de gener de 2022, per la qual el tribunal disposava la desproporcionalitat del règim sancionador del model esmentat.

En conseqüència, es modifiquen els aspectes següents:

La consideració de sanció molt greu del 150%: anteriorment la Disposició Addicional Primera de la Llei 7/2012 establia que es podia considerar una sanció molt greu amb una multa pecuniària proporcional del 150% de l’import de la base de la sanció. Aquesta disposició addicional queda derogada, de manera que la gradació de les sancions es regirà pel règim general de la Llei General Tributària.

 

La no prescripció dels guanys patrimonials no justificats: anteriorment l’article 39.2 de la Llei de l’IRPF establia que aquests guanys s’integrarien a la base liquidable general de l’exercici més antic dels no prescrits, si bé els guanys vinguessin d’exercicis ja prescrits. Aquest article queda modificat, de manera que el termini de prescripció habitual de 4 anys també es tindrà en compte per a aquests guanys.

 

Les multes fixes d’entre 100€ i 5.000€ per dada: anteriorment la Disposició Addicional Divuitena de la Llei General Tributària establia un règim sancionador específic per al Model 720 que resultava molt gravós i que implicava la imposició de multes entre 100€ i 5.000€ per cada dada que no hagi estat declarada o que s’hagués declarat de manera incompleta o inexacta. Aquesta Disposició Addicional queda modificada, de manera que es manté l’obligació de presentar el Model 720, però que el règim sancionador serà el règim general dels articles 191 i següents de la Llei General Tributària.

 

Amb això, la legislació espanyola s’adapta a la jurisprudència de la Unió Europea respecte al règim sancionador de la declaració del model 720, si bé aquest model continua vigent i l’obligació de presentar-lo no es modifica.

Per a qualsevol assumpte relacionat, contacta amb els nostres assessors fiscals a Barcelona per telèfon o correu electrònic.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.