Model 720: Novetats després de la sentencia del TJUE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (en endavant, “TJUE”) va emetre el 27 de gener passat una sentència, molt esperada, en base al recurs interposat per la Comissió Europea contra la normativa espanyola en relació amb la declaració informativa de béns i drets a l’estranger, “Model 720”.

Aspectes

La sentència del TJUE dona la raó a la Comissió Europea i estableix que resulta desproporcionada la normativa espanyola quant als aspectes següents:

  • Que permet a l’Administració tributària regularitzar l’impost degut per quantitats corresponents a béns o drets a l’estranger no declarats o declarats amb errors, sense límit temporal de prescripció, fet que permet deixar sense efecte una prescripció ja consumada.
  • Que estableix com una infracció molt greu amb multa proporcional al 150% de l’impost calculat la no declaració o declaració amb errors dels béns i els drets a l’estranger.
  • Que estableix multes de quantia fixa (5.000€ per a cada dada o conjunt de dades amb un mínim de 10.000€ si hi ha requeriment previ d’Hisenda; 100€ per a cada dada o conjunt de dades amb un mínim de 1.500€ si no hi ha requeriment previ d’Hisenda) l’import del qual no guarda cap proporció amb les sancions previstes per a infraccions similars en el context purament nacional.

Nova normativa

En conseqüència, ara el legislador espanyol ha d’adaptar la seva normativa a allò que ha decidit el TJUE, fet que s’ha de produir pròximament.

En qualsevol cas, és important remarcar que la sentència no implica l’eliminació del Model 720, que seguirà sent de presentació obligada per a aquells contribuents amb residència fiscal a Espanya que tinguin béns i drets a l’estranger -sempre que superin els llindars establerts- respecte a comptes, valors, béns immobles (a partir de l’any vinent, també per les criptomonedes).

La sentència del TJUE produeix efectes des que va entrar en vigor la norma que va aprovar el Model 720, per la qual cosa això obre la porta als contribuents afectats per un expedient sancionador per no presentació, presentació amb errors o fora de termini, perquè puguin reclamar la devolució de l’ingrés realitzat o recórrer aquesta sanció.

 

Per dubtes sobre el detall dels efectes d’aquesta sentència en la vostra situació tributària, no dubteu a contactar-nos.

    Ompliu el formulari per contactar-nos