Model 720: Informar sobre tots els plans de pensió fora d’Espanya?

Des de l’1 de gener i fins al 31 de març de cada any s’ha de presentar, si se n’està obligat, el Model 720 de declaració sobre béns i drets situats a l’estranger.

Al nostre blog hem publicat diversos articles tractant diferents aspectes sobre aquest model, però en l’article d’avui volem parlar sobre la obligació d’informar dels diferents tipus de plans de pensió que existeixen als diversos països, com ho poden ser l’IRA (Individual Retirement Account) o el 401 (K) d’Estats Units, els ISA (Individual Savings Account) o QROPS (Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme) britànics, el NISA (Nippon Individual Savings Account) japonès, el Superannuation australià o el RRSP (Registered Retirement Savings Plan) canadenc, entre molts d’altres.

En què consisteix el Model 720?

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats no residents, i les herències jacents, comunitats de béns, juntament amb altres entitats mancades de personalitat jurídica, tenen l’obligació de presentar el Model 720 sempre que superin el llindar mínim per estar-ne obligats.

El contingut a informar en ell es divideix en tres grups:

a) Informació sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
b) Informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades i obtingudes a l’estranger.
c) Informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

S’estarà obligat a informar l’import del valor de cada grup, independentment, quan:

  • Per primera vegada, sempre que s’assoleixi l’import de 50.000 Euros.
  • Els anys successius quan es produeixi un increment superior a 20.000 euros respecte els imports informats en la presentació de la darrera declaració.

L’incompliment de la obligació d’informar sobre aquest contingut estant obligat a fer-ho, es considera una infracció molt greu, establint-se un règim sancionador que suposa unes multes de 5.000 Euros per cada dada o conjunt de dades omès o aportat de forma incompleta, inexacta o falta, amb un mínim de 10.000 Euros, reduint-se aquests imports a 100 Euros per cada dada o conjunt de dades amb un mínim de 1.500 Euros, en el supòsit que la presentació fos fora de termini sense requeriment previ, a més de les possibles regularitzacions en l’IRPF o IS, si procedeixen.

Inclusió dels plans de pensió al Model 720

Els plans de pensió, nom mitjançant el qual moltes vegades s’utilitza per referir-se a altres productes estrangers, han generat certa confusió i debat sobre la seva inclusió o no al Model 720.

La definició en l’àmbit del dret espanyol dels plans de pensió és que es tracta de drets de les persones, a favor de les quals es constitueixen a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa. Per tant, i atenent a aquesta definició, aquests drets no estan inclosos en cap de les categories de béns i drets situats a l’estranger als que es refereixen els articles 42bis, 42ter i 54bis del Reglament General de les actuacions i procediments d’aplicació dels tributs, que són les tres normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, que són les tres categories objecte d’informació del Model 720 comentades anteriorment.
No obstant, a nivell internacional s’utilitza el terme pla de pensions (pension plan o pension scheme) a un altre tipus de productes financers de característiques molt similars, però que, en determinats casos, presenten característiques que no compleixen amb la definició segons la legislació espanyola d’un pla de pensions, principalment pel fet de poder ser rescatades en supòsits diferents dels previstos en aquesta, per això, s’ha de vigilar i analitzar cada producte financer en detall.

En resum, per poder qualificar un producte financer estranger com a pla de pensions, a efectes de la seva no inclusió al Model 720, s’ha de complir el requisit que la contingència coberta hagi de ser exclusivament per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa, no podent les aportacions estar disponibles sense que succeeixi cap d’aquestes circumstàncies. Cal mencionar que en el moment en què es rescati el pla de pensions per ocurrència d’alguna de les circumstàncies mencionades, s’hauran de declarar els drets existents en el mateix, així com la renda o capital rescatat, i si aquest es destina per exemple, al seu dipòsit en comptes estrangers o adquisició de valors estrangers, si que s’hauran de tenir en compte al moment de declarar el Model 720.

Si ets resident fiscal en territori espanyol i tens comptes, valors, drets, assegurances o immobles a l’estranger i no tens clar si has de presentar la Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger, no dubtis en contactar amb nosaltres, analitzarem el teu cas en detall i amb professionalitat.

    Ompliu el formulari per contactar-nos