IVA en vendes a distància: Pagar-lo a Espanya sent estranger?

Les vendes a distància estan a l’ordre del dia. Cada cop són mes les persones que compren a l’estranger sense tenir cap contacte cara a cara amb el venedor i, degut a aquesta demanda, també estan creixent els empresaris i emprenedors que decideixen muntar els seus negocis on-line expandint les seves fronteres.

Si les vendes es realitzen dins de la Unió Europea, s’ha de respectar el llindar definit per cada país membre, encara que això canvia si els clients són no comunitaris. A continuació t’aclarirem els dubtes més freqüents.

L’IVA en les vendes a distància a clients comunitaris

Quan ens trobem en una operació B2C (“Business to Customer”), és a dir, entre un empresari i un particular, en concret un empresari de la Unió Europea que ven a un particular que està a Espanya (o qualsevol altre país de la mateixa UE) i, sempre que el transport de mercaderies el dugui a terme l’empresa venedora, ens trobem davant les conegudes vendes a distància. Vegem com tributen aquest tipus d’operacions:

Si es compleixen els requisits comentats anteriorment, s’aplicarà l’IVA de l’estat membre en origen i no l’espanyol (o el de destí). Però no sempre!

Si durant l’any se superen certs llindars, a les vendes a distància s’aplicarà l’IVA de l’Estat de destí. A més, l’any següent se li aplicarà l’IVA del país de destí a totes les vendes que es realitzin allà. Cada estat membre estableix el seu propi llindar de vendes a partir del qual s’ha de repercutir el seu IVA. A Espanya per exemple, és de 35.000 Euros, però a Alemanya està situat en 100.000 Euros i al Regne Unit en 70.000.

Vegem un exemple: si un empresari alemany ven per un valor de 80.000 Euros a particulars espanyols durant un any pot repercutir IVA alemany en les seves primeres vendes, però haurà d’aplicar IVA espanyol des que es superin els 35.000 Euros durant aquest any, és a dir, per un total de 45.000 Euros mentre que l’any següent, a l’haver-se superat el límit del llindar mínim, se li aplicarà a totes les vendes que faci amb destí a Espanya.

De totes formes, els empresaris podran optar per la tributació en destí de totes les vendes efectuades cap a un mateix estat membre encara que no se superi el llindar establert per al citat país, comunicant aquesta opció durant el mes de desembre anterior a l’exercici en què s’hi vol optar. Aquesta opció s’ha d’aplicar, almenys, durant dos anys naturals.

Per una altra banda, és important destacar que el règim de vendes a distància no aplica a determinades transaccions com la transmissió de mitjans de transport nous, objectes d’instal·lació o muntatge, béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció entre d’altres. Destacar també que els productes subjectes a Impostos Especials de fabricació poden ser objecte de vendes a distància però sempre tributen en destí.

L’IVA en les vendes a distància a clients no comunitaris

Les vendes a distància per Internet que es facin a països no comunitaris tenen la consideració d’exportacions. Aquest tipus d’operacions queden exemptes d’IVA, amb independència del país i de l’import.

És molt important, per a aquests casos, que el venedor conservi una còpia del Document Aduaner (DUA) que acrediti la sortida de la mercaderia cada cop que faci una exportació.

GM Tax és una assessoria especialitzada en assumptes fiscals, així que t’animem a contactar amb nosaltres si necessites un servei de consultoria sobre com aplicar l’IVA en casos com el de les vendes a distància. Analitzarem el teu cas i t’assessorarem de forma professional i personalitzada.

    Ompliu el formulari per contactar-nos