IVA diferit en les importacions

Què és i com sol·licitar l’IVA diferit?

Quan adquireixes mercaderies per al teu negoci a proveïdors dins del territori nacional o provinents dels països comunitaris, el consumidor paga l’IVA al moment de fer la compra i tu entregues l’import d’aquest impost quan presentes la teva declaració a l’Agència Tributària.

La situació és diferent per a les empreses que ingressen al país béns que s’utilitzaran en activitats comercials o professionals i que procedeixen de nacions alienes a la Unió Europea. Si aquest és el teu cas, tens l’obligació, en primera instància, de cobrir tant l’import dels aranzels (drets d’importació) com el dels impostos amb els que ve gravada la mercaderia.

Però això no és tot. Hauràs de pagar l’impost a la importació, que ascendeix al 21% en la majoria dels casos, encara que hi ha determinats productes que estan sota l’esquema de l’IVA reduït (10%) o súper reduït (4%).

Què implica pagar l’IVA a les importacions?

Enlloc de pagar l’impost a la importació al moment de la declaració trimestral, com passa amb altres gravàmens, haurà de cobrir-se quan presentis el Document Únic Administratiu (DUA), és a dir, al rebre la mercaderia a la duana. En altres paraules, ho pagaràs tu i no l’usuari final. Si no compleixes amb aquest requisit, no podràs endur-te la mercaderia.

Quan realitzis la teva següent declaració, podràs tramitar la deducció de l’impost pagat a la duana. Sota el règim convencional, l’únic vigent fins fa uns anys, poden passar fins a tres mesos abans que això passi. Mentrestant hauràs de comptar amb fons suficients per fer el pagament de l’IVA.

Què és l’IVA diferit a la importació?

L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 28/2014, que va donar pas a la creació del Règim de d’Ajornament de l’IVA i va modificar l’article 187.dos de la Llei 37/1992, referent a l’Impost sobre el Valor Afegit.

Un dels principals beneficis de l’IVA diferit és que podràs deixar per una data posterior la declaració i liquidació de l’impost a les importacions, és a dir, al moment d’efectuar l’autoliquidació de totes les modalitats d’IVA.

Per a poder beneficiar-te d’aquesta concessió, necessites inscriure’t al  Règim d’Ajornament de l’IVA. Si ho fas, l’obligació de declarar l’impost passarà a ser mensual, en lloc de trimestral. Això aplicarà a totes les importacions extracomunitàries que es realitzin a partir de l’entrada en vigor el nou règim.

Com sol·licitar l’IVA ajornat

Per passar a formar part del règim que permet ajornar la liquidació de l’IVA, has de complir amb alguna de les següents condicions:

  • Superar els 6.010.121,04 euros en volum d’operacions l’any immediat anterior al moment de sol·licitar la inscripció al nou règim; o haver adquirit un patrimoni empresarial que li hagués suposat al propietari, en conjunt amb les seves operacions de l’any immediat anterior, un volum major a l’anteriorment mencionat.
  • Estar inscrit al Règim Especial de Devolució Mensual (REDEME)
  • Formar part d’un grup d’entitats que qualifiquin per al corresponent règim especial
  • Sol·licitar a l’Administració la declaració censal (model 036) dins del termini establert per declarar sota el Règim d’Ajornament de l’IVA a l’inici del pròxim any natural.
  • Acollir-se al règim des del moment de donar-se d’alta com a nova empresa.

Per passar a formar part del règim especial a partir de 2020, hauràs de realitzar la teva sol·licitud des del primer fins l’últim dia del novembre anterior a l’inici de l’any natural en el que hagi de sortir efecte. Un cop inscrit, romandràs en ell per temps indefinit, a excepció que decideixis canviar de règim o l’Agència Tributària (AEAT) tingui raons vàlides per donar-te de baixa.

Com es du a terme la liquidació de l’IVA diferit

Ara veurem com és el procés per acreditar l’IVA diferit. Sempre que rebis mercaderies procedents d’un país extracomunitari has d’entregar el DUA. A continuació, el personal duaner verificarà el règim al qual pertanys mitjançant la consulta del teu NIF al sistema.

Un cop confirmat que formes part del règim en qüestió, gaudiràs dels beneficis de l’IVA diferit. En primer lloc, quedaràs exempt de l’obligació de pagar aquest impost a la duana. A més, no hauràs d’omplir el formulari 031 (Pagament i consultes de comerç exterior).

D’ara endavant, realitzaràs la liquidació de l’IVA a la importació al presentar el Model 303 (Autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit) del mes en que hagis fet el tràmit del DUA.

Al justificar l’IVA a les importacions al model 303, és essencial marcar les caselles 33 i 77, les quals fan referència a les “quotes suportades a les importacions” i a “l’IVA a la importació pendent d’ingrés”, respectivament.

Finalment, t’informem que, a la Seu Electrònica de la AEAT, podràs consultar a quant ascendeixen les quotes de l’IVA a la importació amb ajornament corresponents al mes actual, així com els estats dels teus deutes (si és que tens compromisos pendents). Assegura’t que el que declares coincideix exactament amb la informació que té l’Agència Tributària.

Acollir-se al Règim d’Ajornament de l’IVA és totalment voluntari. Com a contribuent et correspon a tu determinar si compleixes els requisits per inscriure-t’hi. També hauràs d’avaluar si el teu volum d’importacions és tal que justifiqui realitzar un canvi d’aquesta indole.

    Ompliu el formulari per contactar-nos