Impost sobre la renda de les persones físiques i jurídiques a Espanya del 2017

En el nostre article d’avui, us explicarem les principals característiques dels impostos en els que es grava l’obtenció de rendes per part de les persones físiques i jurídiques.

Tipus d’impost sobre la renda

En primer lloc, cal apuntar que a Espanya existeixen dos tipus d’impostos que graven la renda:
• L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF i IRNR) que poden afectar la renda dels residents i dels No Residents.
• L’impost sobre Societats (IS) que afecta a la renda de les persones jurídiques.

Impost sobre la renda de les persones físiques residents (IRPF)

L’impost sobre la renda de les persones físiques és un tribut de caràcter personal, subjectiu, directe, periòdic i progressiu que grava l’obtenció mundial de renda durant l’any natural per part del contribuent, és a dir, la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials i imputacions de renda que s’estableixin per Llei. Concretament, les rendes que queden afectades per aquest impost són aquelles que provenen del treball, capital i altres activitats econòmiques.
Aquest impost té com a finalitat declarar la totalitat de les rendes obtingudes pel contribuent durant l’any natural i determinar en funció de la seva quantitat si aquest ha d’afrontar el pagament de l’impost o pel contrari, n’ha de sol•licitar la devolució. Es tracta de l’impost més important del sistema tributari espanyol donat el seu gran poder recaptatori.

Impost sobre la renda dels No Residents (IRNR)

L’impost sobre la renda dels No Residents és també un tribut de caràcter personal, subjectiu, directe, periòdic i progressiu que grava la renda obtinguda en el territori espanyol per part de les persones físiques No Residents a Espanya, així com aquelles persones que sent residents a Espanya es poden considerar com a no residents per la seva condició de desplaçats.
Les rendes que queden afectades per aquest impost tal i com vam explicar al nostre article sobre si has de pagar IRPF de no residents són:

 • Activitats que es duen a terme en el territori espanyol, incloent explotacions econòmiques, tant si existeix una seu física o no.
 • Rendiments del treball si es deriven d’una activitat personal realitzada a Espanya o si es tracta de pagaments de part de l’Administració.
 • Rendiments dels béns immobles a Espanya.
 • Guanys patrimonials si es deriven de valors emesos per persones o entitats residents en el territori espanyol.
 • Dividends i rendiments per participar en entitats espanyoles.
 • Cànons com els drets sobre patents, plànols, obres artístiques, programes informàtics, etc, que són satisfets per persones residents a Espanya.

Impost de Societats (IS)

L’últim dels impostos que comentarem en aquest article és l’Impost de Societats (IS) que afecta a la renda de les persones jurídiques residents en el territori espanyol. Es tracta d’un tribut de caràcter personal, directe, objectiu i periòdic.
Per determinar la seva base imposable i la quantia que finalment s’haurà de pagar, s’ha de partir del resultat comptable que s’haurà de corregir amb els ajustos positius o negatius que pertoquin i aplicar si procedeix la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors.
Els models relacionats amb l’IS són:

 • Model 200 “Impost sobre Societats” aplicable amb caràcter general als subjectes passius de l’Impost sobre Societats i a tots els contribuents de l’IRNR amb establiment permanent.
 • Model 202 “Impost de Societats, pagament fraccionat règim general”.
 • Model 220 “Impost de Societats, règim de consolidació fiscal”, aplicable als grups fiscals.

Et recomanem que llegeixis aquest article si desitges saber més sobre l’Impost de Societat a Espanya, en ell t’expliquem com presentar-lo i com calcular la base imposable i la quota.
Si necessites una assessoria per la presentació d’algun d’aquests impostos o tens algun dubte sobre ells, t’animem a que contactis amb GMTax. Som una consultoria experta en temes relacionats amb l’Agència Tributària i usem els nostres coneixements per tractar cada cas al detall i de manera propera.

  Ompliu el formulari per contactar-nos