Impost sobre guanys del capital: Venda de propietats y accions

Les plusvàlues generades per la venda d’actius que van ser adquirits per un valor inferior al que es va obtenir de la seva venda estan subjectes a imposició en la gran majoria dels sistemes tributaris d’avui en dia. Els més comuns són els derivats de la transmissió d’accions, bons, metalls preciosos i propietats.

En alguns països tenen impostos que graven aquest fet imposable de manera independent com per exemple el Capital Gains Tax (CGT) del Regne Unit, mentre que a Espanya es graven aquestes operacions dins de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre la Renda de No Residents, o bé l’Impost sobre Societats, depenent de qui sigui el subjecte passiu i de la seva residencia.

A continuació t’expliquem què passa quan vens propietats i accions en territori espanyol i si pots beneficiar-te de beneficis fiscals sent persona física. Tant si ets Resident com No Resident, trobaràs tota la informació que necessites.

Impost sobre guanys del capital per Residents a Espanya

Els ingressos de las persones físiques a Espanya es classifiquen entre renda general i renda de l’estalvi. Els guanys de capital en inversions i propietats es consideren ingressos de l’estalvi.

El tipus impositiu que han de pagar els residents al 2018 per aquest tipus de guanys varia en funció del benefici que obtinguin, que s’ha d’aplicar a la següent taula:

  • Fins a 6.000€, el gravamen és del 19%.
  • De 6.000€ fins a 50.000€ el gravamen és del 21%.
  • A partir de 50.000€, el tipus de gravamen és del 23%.

El valor del guany patrimonial s’obté de la diferència entre al valor de transmissió i el d’adquisició, que no són més que el preu de venda i de compra, podent tenir dret a la consideració de determinades despeses inherents a les citades operacions.

Reduccions per bens adquirits abans de 1995

Existeixen algunes reduccions per als residents espanyols que adquireixin actius amb data anterior al 31 de desembre de 1994. Per beneficiar-se d’aquestes, l’actiu s’ha d’haver transmès per menys de 400.000 Euros.

La reducció només afecta al guany acumulat fins al 20 de gener de 2016 i es pot aplicar en els següents percentatges:

  • 11,11% en béns immobles.
  • 25% en accions.
  • 14,28% en la resta de guanys patrimonials.

Exempció per reinversió en la vivenda habitual

Si transmets la teva residència habitual i reinverteixes el capital en comprar la teva nova vivenda habitual no hauràs de pagar res en concepte de guanys patrimonials. Existeixen determinats requisits per a fer efectiva l’exempció de l’IRPF per reinversió en vivenda habitual, com per exemple que la propietat hagi d’estar en un país de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Exempció per venda de vivenda habitual en majors de 65 anys

La legislació espanyola també inclou una exempció per guany patrimonial per majors de 65 anys que venguin la seva vivenda habitual, independentment de si reinverteixen el guany obtingut o no. Així doncs, si estàs pensant en vendre la teva casa i et trobes prop d’aquesta edat, et recomanem que t’esperis a complir els 65 anys.

Impost sobre guanys patrimonials per a No Residents a Espanya

Qualsevol guany patrimonial per la venda o transferència d’actius ubicats a Espanya té un gravamen fix del 19% per als No Residents i pels Residents.

A més, des del 2015 qualsevol persona que resideixi en un país de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu que tingui un acord d’intercanvi d’informació fiscal amb Espanya podrà beneficiar-se de l’exempció per reinversió de vivenda habitual. Aquesta nova residència habitual no és necessari que estigui situada a Espanya.

Per comprar o vendre actius com propietats i accions a Espanya et recomanem que consultis amb una assessoria fiscal com GM Tax quina és la millor forma de fer-ho. Analitzarem cada cas de forma personalitzada i trobarem la millor solució per a tu. Contacta amb nosaltres i deixa a les nostres mans els teus impostos.

    Ompliu el formulari per contactar-nos