Reinversió en habitatge habitual: ¿IRPF per transmissió?

Quan parlem de cases, un dels dubtes més freqüents gira al voltant de la reinversió en la transmissió de l’habitatge habitual i quines deduccions d’IRPF té aquesta operació. És a dir, quins beneficis fiscals té destinar els diners de la venda de casa teva antiga per comprar una de nova. En aquest article te’ls expliquem.

Requisits per a l’exempció de l’IRPF per reinversió en habitatge habitual

Un dels conceptes que es necessiten aclarir és el de l’habitatge habitual, ja que tant la casa que es compra com la que es ven ho han de ser per aplicar l’exempció. Quan parlem d’habitatge habitual ens referim a aquella que constitueix, a efectes fiscals, la residència durant un termini continuat de, almenys, tres anys.
Perquè la nova casa es consideri habitatge habitual, el contribuent ha de habilitar-se en un termini màxim de 12 mesos i mantenir-la un mínim de tres anys. Si l’abandona abans d’aquest temps, ha de tornar els diners que va reduir l’IRPF, llevat que sigui per motius de pes com un divorci o un trasllat laboral.

Terminis per a la reinversió en l’habitatge habitual

Amb caràcter general, la reinversió s’ha de fer en un període de dos anys abans o dos anys després de la venda. Fora d’aquest termini, la venda es consideraria en la declaració de la renda com un guany patrimonial, de manera que s’aplicaria el tipus de gravamen de l’estalvi, en la seva escala progressiva del 19-21-23%.

Com fer la reinversió en habitatge habitual?

L’Agència Tributària considera com a guany patrimonial la diferència entre el preu de venda de l’habitatge menys el preu de compra, aplicant una sèrie d’ajustos als valors de adquisició i transmissió (com ara afegir els impostos pagats a la primera compra). Quan es determina el valor d’aquest guany, s’ha d’incloure en la declaració de la renda, de la qual ja et vam explicar quins terminis i novetats portava per 2017. El guany obtingut estarà exempta de tributació si es compleixen les condicions esmentades en l’apartat anterior.

Reinvertir en rehabilitació?

A més de reinvertir els diners de la transmissió de l’habitatge habitual, es pot reinvertir en rehabilitació si:
– Les obres han estat qualificades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges.
– Les obres tenen com a objectiu principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i tractament de façanes, estructures, cobertes i altres anàlogues.
És a dir, no entra en consideració un canvi de sòls, bany o cuina.
Si vas a vendre un habitatge i tens pensat comprar una altra, et recomanem que contactis amb una assessoria per consultar les millors opcions que hi ha per evitar pagar l’IRPF. En GM Tax estudiem el teu cas particularment i aprofitem la nostra experiència per treure les conclusions que et siguin més favorables. Contacta amb nosaltres!

    Ompliu el formulari per contactar-nos