.
0

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

En el present article tractarem l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. Al 2017 es va aprovar la llei que regulava aquest impost, tot i que mai va arribar a aplicar-se al quedar suspesa degut al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern de l’Estat.

La sentència del tribunal constitucional publicada el 26 de març de 2019 va declarar l’impost dins el marc de la constitució desestimant el recurs presentat pel Govern central.

Així doncs, el Decret llei 8/2019 de 14 de maig, presentava els canvis necessaris per a determinar el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, amb l’excepció dels tres anys ja meritats, 2017, 2018 i 2019.

Què és l’Impost sobre els actius no productius?

La finalitat d’aquest impost és l’adequació de la tributació per la tinença de patrimoni evitant pràctiques d’elusió fiscal pel fet de la tinença d’aquests sota la titularitat d’una persona jurídica.

L’Impost sobre els actius no productius té l’objectiu de gravar aquest tipus de béns titularitat de persones jurídiques i entitats que constitueixin una unitat econòmica que estiguin situats a Catalunya, tals com béns immobles, vehicles, embarcacions de lleure, aeronaus, objectes d’art o joies, sempre que no siguin productius.

Estaran exempts de pagar aquest impost les administracions públiques i organismes i entitats de dret públic, les representacions diplomàtiques i oficines consulars, i els béns immobles de les fundacions, ONG’s i entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera exclusiva, a les finalitats pròpies no lucratives.

Com tributa el fet imposable d’aquest impost?

La base imposable de l’impost està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius del subjecte passiu. Les regles de valoració d’aquests seran les següents:

  • a) Els béns immobles, pel seu valor cadastral actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
  • b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu corresponent valor de mercat, sense perjudici d’aplicar les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l’Impost sobre Successions i Donacions.
  • c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel seu valor de mercat.
  • d) Els bens objecte d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar pel seu corresponent valor de mercat.

La quota es determinarà per aplicació de la base imposable a la corresponent escala, que grava el fet imposable a uns tipus que van del 0,21% al 2,75%.

MERITACIÓ I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

L’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any excepte l’exercici 2017, que es merita el 30 de juny.

La declaració de l’impost es farà a través de presentació d’autoliquidació per via telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària Catalana, i el termini per fer-ho així com per efectuar-ne l’ingrés es compren entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació, excepte per als anys 2017, 2018 i 2019, que s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Per determinar l’obligatorietat de presentar l’autoliquidació de l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques i efectuar-ne la declaració i pagament resulta molt recomanable comptar amb els serveis d’una assessoria fiscal especialitzada com GM Tax.