Impost especial sobre els envasos de plàstics no reutilitzables

Durant aquests dies, l’Agencia Tributaria ha enviat comunicats informatius relatius al nou Impost Especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. L’impost es regula a La Llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2023.

L’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en el territori d’aplicació de l’impost, d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits, com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies. El seu propòsit, és fomentar la prevenció en la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables, així com el foment del reciclatge i la circularitat dels residus plàstics. Conforme l’article 68 de la Llei 7/2022, s’inclouen en l’àmbit objectiu de l’impost, els següents productes:

 • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic. No tenen la consideració d’envasos, quan formin part integrant d’un producte i que siguin necessaris per a contenir, sustentar o preservar aquest producte durant tota la seva vida útil i tots els seus elements estiguin destinats a ser utilitzats, consumits o eliminats conjuntament. És a dir, estaran exempts de l’impost els envasos que no es puguin comercialitzar sense l’ envàs ni que el material sigui substituït (per exemple, les càpsules de cafè). Aquest és un concepte poc clarificador, que s’haurà d’atendre a la seva interpretació en quant a aplicar o no l’exempció.
 • Productes de plàstic semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos, com ara preformes o làmines de termoplàstic.
 • Productes que contenen plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Està subjecte a l’impost la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

La base imposable estarà formada per la quantitat de plàstic no reciclat que es fabriqui, import o adquisició intracomunitària, expressat en Kg. Per a acreditar el plàstic reciclat a l’efecte de l’impost, serà necessària l’obtenció d’un certificat UNE-EN 15343.

El tipus de gravamen és de 0,45€/Kg de plàstic no reciclat degudament acreditat.

Aquest és un impost monofàsic, per la qual cosa la repercussió es realitza únicament pel fabricant i es paga per la primera venda o lliurament del fabricant.

La meritació de l’impost es produeix en el primer lliurament o posada a disposició (fabricació), quan es produeix el deute duaner (importació) o quan els productes són lliurats al portador que inicia el transport (adquisició intracomunitària). El període de liquidació coincideix amb el de l’Impost sobre el Valor Afegit.

En la factura emesa pels fabricants haurà de constar la següent informació:

 • Import de les quotes reportades de l’Imposat.
 • Kg de plàstic no reciclatge contingut en els productes (UNE-EN 15343).
 • Si existeix exempció, especificar article en virtut del qual la venda o lliura resulta exempta.

Així mateix, prèvia sol·licitud de l’adquirent, els qui realitzen les segones o ulteriors lliuraments, hauran de fer constar l’import de l’impost satisfet o exempció aplicable (citant l’article de referència) i els Kg de plàstic no reciclatge inclòs en els productes.

Aspectes formals

 1. Els fabricants i els qui realitzin adquisicions intracomunitàries han d’inscriure’s en el Registre territorial de l’Impost Especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables, organisme que expedirà una targeta acreditativa que inclourà el codi d’identificació del plàstic (CIP).
 2. Comptabilitat d’existències dels fabricants: Els fabricants dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost han de portar una comptabilitat en format electrònic.
 3. Registre de les adquisicions intracomunitàries: Els adquirents intracomunitaris hauran d’informar, a través de la seu electrònica, de les adquisicions dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

El termini de subministrament de la comptabilitat d’existències, així com el registre d’adquisicions intracomunitàries, és durant el mes següent al període de liquidació. No obstant això, es preveu un període transitori per al primer semestre de l’exercici 2023 i es permetrà proporcionar la informació d’aquest període fins al mes de juliol del mateix exercici.

El formulari aprovat per a la liquidació del fet imposable és el model 592 per a fabricants i qui realitzi adquisicions intracomunitàries. Els importadors liquidaran l’impost mitjançant declaració duanera.

Es pretén que es tributi pel plàstic consumit a Espanya. Per tant, l’impost no es paga pels productes expedits fora d’Espanya. En el cas dels importadors o qui adquireixi intracomunitariament que tinguin dret a la devolució per expedir producte fora d’Espanya, hauran de sol·licitar la devolució mitjançant el model A22.

Com a conclusió, segut a que no hi ha res que eviti que l’impost sigui repercutit al consumidor final, s’espera un augment dels preus en alguns productes, en especial d’aquells típics de la cistella de la compra de supermercat, que poden fer empitjorar la situació actual d’inflació.

L’anàlisi de la tributació d’aquest impost requereix de l’atenció individualitzada de cada companyia, pel que li convidem a contactar amb els nostres assesors fiscals a GM Tax Consultancy, S.L. per a poder assessorar-li personalment.

  Ompliu el formulari per contactar-nos