El meu fill fa la renta i viu amb mi. Puc deduir-m’ho?

Moltes persones es troben en aquesta situació a l’hora de fer la renta. Tenen fills que també han de declarar o que ho fan voluntàriament i els pares es demanen si poden deduir-los en el seu IRPF igualment. També es podria generar el mateix dubte si els teus pares viuen amb tu i també presenta la declaració de renta.

A continuació, anem a resoldre aquestes preguntes d’una manera molt senzilla: veient quan pots desgravar-los i quan no.

Els fills en la declaració de la renta

Tal i com recull l’Agència Tributària, sols es pot deduir als descendents en l’IRPF quan es compleixin els següents requisits:

 • El fill o filla sigui menor de 25 anys quan es meriti l’impost. Si el descendent té un grau de minusvalía igual o superior al 33%, no importarà l’edat, sempre que es compleixin la resta de requisits.
 • Que el descendent convisqui amb el contribuent. Si està internat en un centre especialitzat, compte com si convisqués amb els pares.
 • Que el descendent no hagi obtingut en l’exercici rentes superiors a 8.000 euros anuals.
 • Que no presenten la declaració del IRPF amb rentes superiors a 8.000 euros.

Relacionat amb els dos últims punts, que son en els que ens centrarem en aquest article, es poden donar les situacions següents:

 • Fill menor de 18 anys amb rendes menors a 1.800 euros o sense rendes. Dóna dret a deducció. Es pot presentar renta conjunta amb la Unitat Familiar o Individual, si tots opten per aquesta darrera opció.
 • Fil menor de 18 anys amb rendes majors als 1.800 euros però inferiors als 8.000 euros anuals. Dóna dret a deducció si el descendent no presenta renta individual.
 • Fill menor de 18 anys amb rendes majors als 8.000 euros anuals. No dóna dret a deducció.
 • Fill major de 18 anys però menor de 25 sense rendes o amb rendes menors als 1.800 euros. Dóna dret a la deducció.
 • Filla major de 18 anys però menor de 25 anys amb uns rendes majors als 1.800 euros però menors als 8.000 euros anuals. Si no presenta renta individual, dóna dret a la deducció. Si la presenta, els pares perden el dret a deduir-la.
 • Fil major de 18 anys però menor de 25 amb uns rendes majors als 8.00 euros anuals. No dóna dret a deducció.

Et recomanem que facis un cop d’ull a aquest article sobre quan és obligatori presentar la declaració de la renta que vam publicar l’any passat i que segueix vigent al 2017. Us serà útil a tu i al teu fill o filla.

Els pares en la declaració de la renta

En cas dels ascendents que viuen amb els seus fills és molt semblant al dels descendents. Els requisits són els següents:

 • El contribuent ha de conviure durant almenys la meitat de l’any amb el seu pare o mare.
 • L’ascendent ha de ser major de 65 anys. Si té una minusvalía igual o superior al 33%, no importa l’edat.
 • Que no obtingui rentes superiors anuals als 8.000 euros anuals.
 • Que no presenti una declaració de l’IRPF amb rentes superiors als 1.800 euros.

Si tens algun dubte sobre quines opcions són millors en el teu cas, no dubtis en contactar amb GM Tax. Per exemple, si tens un fill menor d’edat amb rendes majors als 1.800 euros però inferiors als 8.000 euros anuals, estudiarem si la desgravació fiscal serà més profitosa en el cas de que ell realitzi una renta individual o si els pares ho inclouen en la seva.

El concepte de renda anual està constituït per la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari, i d’activitats econòmiques), d’imputacions de rendes i dels guanys i les pèrdues patrimonials computades l’any, sense aplicar les regles dintegració i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, és a dir, una vegada deduïdes les despeses però sense aplicació de les reduccions corresponents, excepte en el cas de rendiments del treball, en els quals es podran tenir en compte la reducció prevista al article 18 de la Llei de l’IRPF en aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

  Ompliu el formulari per contactar-nos