Deducció per aliments i mínim per descendents

El dia 4 d’abril va començar la campanya de Declaració de Renda. Si per la campanya d’IRPF de l’any anterior va desaparèixer el programa PADRE per donar pas a la Renda web per a realitzar el tràmit, com a novetat per a la Declaració de l’exercici 2017 l’Administració ha posat a disposició dels contribuents una APP per a instal•lar als dispositius, per tal de que puguin consultar les seves dades fiscal i fins i tot presentar la Declaració. A més, el termini per a aquells que tinguin obligació de declarar, finalitza el 2 de juliol, encara que el 27 de juliol és la data límit en el cas de que el resultat sigui a ingressar amb domiciliació en compte bancari.

La declaració d’IRPF és un impost que ens afecta d’una manera o altre a tots. Potser vostè no té l’obligació de tributar, però segur que coneix a algú del seu entorn que cada any li resulta més complicat complir amb l’obligació, degut a les continues novetats de la Llei 35/2006.

Durant el passat exercici, i després de l’última reforma de la Llei d’IRPF, han sigut molts els clients amb descendents que s’han presentat al nostre despatx amb el mateix dubte, què és el mínim per descendents? Quan tinc dret a aplicar-m’ho? I en el cas de que pagui una pensió als meus fills, puc desgravar-ho a la Renda? Doncs bé, avui dedicarem el nostre article a resoldre aquests dubtes.

Què és el mínim per descendents?

Com a norma general, tots tenim dret a l’aplicació del mínim del contribuent de 5.500 euros anuals, el qual s’incrementa en 1.150 euros anuals per a persones majors de 65 anys, i en 1.400 euros anuals en el cas de que siguin majors de 70 anys.

Podríem dir que per aquestes quantitats tributem de menys pels nostres rendiments inclosos a la Base Imposable General.
A més, aquells que tinguin descendents al seu càrrec, tindran dret addicionalment a l’ aplicació del mínim per descendents sempre que es compleixin uns requisits que expliquem més endavant.

Les quantitats a aplicar estan entre els 2.400 i els 4.500 euros per descendent, en funció del número de fills a càrrec.

Quan tinc dret a aplicar-m’ho?

Tenen dret a l’aplicació del mínim per descendents, aquells contribuents amb fills que compleixin els següents requisits:

  • Que els fills siguin menors de 25 anys o amb discapacitat qualsevol que sigui la seva edat.
  • Que convisquin amb el contribuent.
  • I que no obtinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros (excloses les exemptes).

Així, aquells progenitors separats legalment i que comparteixen la custòdia dels seus fills, sempre que compleixin amb tots els requisits, podran aplicar-se ambdues parts el mínim per descendents, no superant entre els dos els imports establerts.

En cas que el fill o filla presenti la declaració individualment:

  • Si les rendes declarades són iguals o inferiors a 1.800 euros, els progenitors es poden aplicar el mínim per descendents.
  • Si les rendes declarades són superiors a 1.800 euros, cap pot aplicar el mínim per descendents.

I la pensió a favor dels fills, desgrava?

Els contribuents que paguen anualitats per aliments a favor dels fills per decisió judicial, podran aplicar-se una reducció a la seva Declaració d’ IRPF en base a l’import abonat, sempre i quan no es tingui dret a l’aplicació del mínim per descendents. Aquesta reducció s’aplica separant la base imposable en dos parts, en funció de l’import de la anualitat, reduint d’aquesta forma la progressivitat de l’impost.

Aquest últim aspecte és important, ja que és a partir de la reforma de la Llei 35/2006 que va entrar en vigor l’exercici 2015, que és incompatible l’aplicació de la reducció per satisfer anualitats a favor dels fills si es té dret a l’aplicació del mínim per descendents.

A GM Tax som especialistes en la tributació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, pel que no dubtis en contactar en nosaltres per a qualsevol consulta al respecte.

    Ompliu el formulari per contactar-nos