Deducció per habitatge habitual

Les deduccions estatals bàsicament pretenen fomentar determinades inversions per raons de política econòmica. La que ens ocupa avui és la deducció per habitatge habitual ja que permet desgravar per la compra d’un pis, sempre que es compleixin uns requisits que tot seguit detallarem. A més també es pot desgravar per lloguer en certs casos, per rehabilitació i ampliació i per quantitats assimilades a adquisició.

En l’actualitat, aquestes deduccions han estat suprimides, però per als propietaris i arrendataris que van adquirir / llogar els habitatges abans d’una determinada data, la deducció, encara que reduïda, es manté.

El propòsit d’aquest article és explicar les deduccions actualment vigents.

1. Deducció per inversió en habitatge habitual.

Es considera habitatge habitual quan es compleixin els següents termes:

  1. Que el contribuent hi resideixi durant un termini continuat d’almenys tres anys des de la seva adquisició
  2. Que l’habitatge sigui habitat de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent en un termini de 12 mesos des de la seva adquisició o terminació de les obres.

En ambdós sentits es tindran en compte certes circumstàncies excepcionals que impedeixin el seu compliment perquè necessàriament impedeixin l’ocupació de l’habitatge o exigeixin un canvi d’habitatge, com ara una separació matrimonial, un trasllat laboral …

A més es considera habitatge habitual les places de garatge (fins a un màxim 2), trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives que no s’adquireixin independentment d’aquesta.

La inversió en habitatge habitual ha de plasmar-se en l’adquisició de la mateixa, en la seva rehabilitació o per quantitats assimilades a adquisició, les destinades a ampliació (amb determinats requisits).

Fins 2012 es podia desgravar la inversió per habitatge habitual anteriorment esmentada, però amb efectes des del 1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per inversió en habitatge habitual i, conseqüentment, el seu corresponent tram autonòmic. Per tant, els que hagin la seva comprat casa a partir d’aquesta data no podran gaudir de cap tipus d’avantatge fiscal per l’adquisició de la mateixa. No obstant això, s’estableix un règim transitori pel qual es podrà continuar aplicant la deducció en els següents casos:

a. Adquisició d’habitatge habitual

Podran seguir deduint quines l’haguessin comprat amb anterioritat l’1 de gener de 2013.

La forma de pagament pot ser al comptat o per terminis. Usualment aquesta es produeix mitjançant finançament aliè, és a dir, a través d’un préstec hipotecari, el que permet aplicar la deducció segons es vagin pagant els interessos i el capital en cada període impositiu.

Cal saber que actualment tothom pot desgravar per la compra d’un habitatge sense tenir en compte el seu salari. No obstant sí que hi ha un límit en les quantitats que es puguin desgravar, el percentatge en concret a deduir és d’un 15% sobre les quantitats pagades (incloent capital més interessos) amb un límit màxim de 9.040 euros anuals.

b. Rehabilitació

Per poder seguir aplicant la deducció, s’han d’haver satisfet quantitats per obres de rehabilitació abans de l’1 de gener de 2013, sempre que aquestes estiguin acabades abans de l’1 de gener de 2017. Aquestes obres de rehabilitació podran desgravar sempre que: 

– Hagin estat declarades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges o que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant consolidació i tractament de les estructures, façanes i cobertes

– I sempre que el cost global excedeixi el 25% del preu d’adquisició si aquesta es va comprar en els dos últims anys o del valor de mercat que tingués l’habitatge a l’inici de les obres.

c. Quantitats assimilades a adquisició

Són les destinades a ampliació quan es produeixi un tancament permanent o per construcció i les destinades a instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de les persones amb discapacitat. Aquestes han d’haver estat satisfetes abans de l’1 de gener de 2013 i han de ser finalitzades abans de l’1 gener 2017.

S’ha de saber que són deduïbles sempre i quan sigui el contribuent qui satisfaci directament les despeses d’obres o lliuri quantitats a compte al promotor.

2. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual.

El lloguer de l’habitatge habitual també pot ser objecte de deducció per part de l’arrendatari. No obstant, tal com ha passat amb la deducció per habitatge habitual, aquesta deducció també ha desaparegut. Així, fins al 31 de desembre de 2014, l’arrendatari podia deduir-se en 10,5% de les quantitats pagades pel lloguer de l’habitatge habitual, sempre que la seva base imposable no superés els 24.107,20 euros. Però a partir del 1 gener 2015 tal deducció ha estat suprimida. No obstant, es podrà seguir aplicant quan es compleixin els següents requisits:

  1. Que hagin subscrit el contracte d’arrendament abans l’1 de gener del 2015.
  2. Que haguessin satisfet quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual abans d’aquesta data.
  3. Que complissin els requisits per aplicar la deducció segons la normativa anterior a 1 de gener del 2015.

L’import màxim de lloguer amb dret a deducció són també els 9.040 euros que s’apliquen en la seva totalitat depenent de la base imposable del contribuent (hi ha una escala).

Esperem que aquest article us serveixi com a guia pràctica a tenir en compte per aprofitar les deduccions sobre l’adquisició, rehabilitació i lloguer de l’habitatge habitual. Tot i així mai està de més comptar amb un consell professional en aquesta matèria. Per a qualsevol consulta tributària i fiscal no dubteu en contactar-nos.

    Ompliu el formulari per contactar-nos