Declaració tributària: modificacions en recàrrecs i sancions

Amb l’entrada en vigor, el dia 10 de juliol de 2021, de la Llei 11/2021, de mesures de lluita contra el frau fiscal, es va modificar la regulació dels recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ i de les reduccions a les sancions .

En cas que es produeixi una situació que doni lloc a una regularització, és important tenir clars quins són els nous recàrrecs i les reduccions a les sancions aplicables, per això passem a detallar els canvis que s’han produït.

Recàrrecs

Si prèviament s’establia que el recàrrec seria del 5%, 10%, 15% o 20% depenent de si la regularització es feia dintre dels 3, 6, 12 o més mesos des de la finalització del període voluntari, respectivament, ara es fixa que el recàrrec serà d’un percentatge igual a l’1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada mes complet de retard.

Per tant, si presentem un dia tarda una declaració, el recàrrec serà de l’1%, i no del 5% com anteriorment. Es manté que es meriten interessos de demora a partir dels 12 mesos.

Amb això l’Administració pretén incentivar que sigui el contribuent mateix qui regularitzi la seva situació tributària sense necessitat de requerir-ho d’ofici. En resum, els recàrrecs varien de la següent manera:

REGULARITZACIÓ ABANS ARA
< 1 mes 5% 1%
1 < X < 2 mesos 5% 2%
2 < X < 3 mesos 5% 3%
3 < X < 4 mesos 10% 4%
4 < X < 5 mesos 10% 5%
5 < X < 6 mesos 10% 6%
6 < X < 7 mesos 15% 7%
7 < X < 8 mesos 15% 8%
8 < X < 9 mesos 15% 9%
9 < X < 10 mesos 15% 10%
10 < X < 11 mesos 15% 11%
11 < X < 12 mesos 15% 12%
X > 12 mesos 20 % + i 15 % + i

* i = interessos de demora

A més, s’afegeix que no s’exigiran recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ quan el contribuent regularitzi la seva situació tributària d’acord amb el criteri de l’Administració en una regularització administrativa prèvia, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • La regularització del contribuent es realitza en el termini de 6 mesos des de la notificació de la liquidació administrativa prèvia.
  • S’han pagat les quantitats resultants de la liquidació administrativa prèvia.
  • No es presenta sol·licitud de rectificació ni s’hi interposa recurs o reclamació contra liquidació administrativa prèvia.
  • La liquidació administrativa prèvia no comporta sanció.

Aleshores, per exemple, si l’Administració t’ha regularitzat la teva declaració de l’IRPF 2018 pels rendiments del capital immobiliari per haver-te deduït despeses de lloguer per un import superior al permès, si tu apliques aquest mateix criteri administratiu per a les teves declaracions de l’IRPF posteriors ja presentades sense que hi hagi requeriment previ, no hi haurà recàrrec.

Sancions

Per tal d’incentivar que el mateix contribuent regularitzi la seva situació tributària, també s’augmenten algunes de les reduccions aplicables a les sancions, que queden de la manera següent:

 

  • Reducció per conformitat amb la regularització: es manté al 30%.
  • Reducció per ingrés en període voluntari: augmenten del 25% al ​​40%.
  • Reducció per actes amb acord: augmenten del 50% al 65%.

    Ompliu el formulari per contactar-nos