Criptomonedes i Model 720

Mitjançant la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures contra el frau fiscal, es va aprovar una modificació de la Disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, General Tributària, referent a la declaració sobre béns i drets situats a l’estranger , “Model 720”, que afegeix el paràgraf següent:

“d) Informació sobre les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals se’n sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals”

Obligacions del contribuent

Aquesta nova categoria se suma a l’obligació del contribuent d’informar sobre els comptes, els valors i els béns immobles a l’estranger.

Quant als llindars a partir dels quals el contribuent està obligat a presentar el model 720, el Reial decret 1065/2007 estableix que no hi ha obligació d’informar de comptes, valors o immobles a l’estranger si el 31 de desembre de l’any anterior

a) No se supera, en cap d’aquestes categories, els 50.000 €; o

b) Havent presentat prèviament el model per alguna o totes aquestes categories, si no hi ha hagut un increment de més de 20.000€ respecte al darrer model 720 presentat; o

c) Havent presentat el model anteriorment, cal informar de cancel·lacions.

Aquesta norma no incorpora les criptomonedes en la seva regulació, si bé s’entén que els llindars esmentats s’estenen per a la declaració de les criptomonedes a partir de l’exercici 2022.

Finalment, la recent sentència del TJUE del passat 27 de gener de 2022 no afecta la incorporació de les criptomonedes al model 720, encara que la regulació de les sancions que se’n puguin derivar o la prescripció pels guanys derivats de béns i drets a l’estranger no declarats o declarats incorrectament sí que es veuran properament modificades quan el legislador espanyol adapti la sentència del TJUE a la normativa interna.

 

Si teniu qualsevol dubte sobre aquest tema, poseu-vos en contacte amb els nostres assessors fiscals a Barcelona per correu electrònic o telèfon.

    Ompliu el formulari per contactar-nos