Consideracions a tenir en compte abans d’aplicar la Llei Beckham

Al nostre bloc hem publicat diversos articles relacionats amb la llei Beckham, règim especial per a treballadors desplaçats previst en l’article 93 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, des del seu contingut bàsic i requisits fins a una calculadora per determinar si et beneficia l’aplicació del mencionat règim especial o no.

Tal i com es comenta en aquests articles, els beneficis de l’aplicació d’aquest règim són interessants, ja que permet tributar segons la normativa de l’Impost sobre la Renda de No Residents (amb algunes especialitats) però mantenint la condició de contribuent de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, ja que de fet, es segueix tenint la consideració de resident fiscal espanyol.

Això significa que solament es tributa pels rendiments obtinguts a Espanya a un tipus impositiu fix del 24% els primers 600.000 Euros, passant a ser del 45% d’aquest import en endavant pels ingressos compresos a la base general (salaris i rendiments tel capital immobiliari principalment). Els rendiments incloses a la base de l’estalvi tenen els mateixos tipus que l’IRPF (19% – 23%).

Els beneficis no queden limitats solament a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sinó que també s’estenen a l’Impost sobre el Patrimoni, ja que els contribuents que puguin aplicar la Llei Beckham determinaran l’obligatorietat i pagaran, si fos el cas, per l’Impost sobre el Patrimoni, solament pels béns i drets que posseeixin a Espanya, a més de no existir l’obligació de presentar la controvertida declaració de béns situats a l’estranger (Model 720) durant els anys d’aplicació del règim especial.

Tot i els beneficis comentats, s’han de tenir en compte la resta d’efectes de l’aplicació del citat règim que poden determinar la no conveniència per aplicar-lo en funció de cada situació. La qüestió és que la determinació de la quota a pagar és molt simple a i un tipus fix, però per contra, no es poden aplicar determinats beneficis previstos a la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com podria ser l’exempció de les quantitats percebudes en concepte d’indemnització per acomiadament, la reducció del 30% per rendiments irregulars o qualsevol altra exempció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que no estigui prevista a l’Impost sobre la Renda de No Residents.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que, a l’igual que passa amb els contribuents que tributen segons la normativa de l’IRPF, s’ha de fer una imputació del rendiments immobiliari dels immobles que no estan arrendats, però a diferència de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els contribuents que tributen per la Llei Beckham no estaran exempts de realitzar aquesta imputació per a la seva vivenda habitual, havent de tributar per ella, en cas que sigui de la seva titularitat.

Per últim, cal comentar que als contribuents que estiguin sota el règim especial dels treballadors desplaçats analitzat al present article no se’ls proporcionarà un certificat de residència fiscal en els termes del conveni de doble imposició amb qualsevol país tercer durant l’aplicació del citat règim.

Per aconseguir una correcta planificació fiscal del teu desplaçament a Espanya i poder optimitzar la teva tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre el Patrimoni resulta molt recomanable comptar amb els serveis d’una assessoria fiscal especialitzada com GM Tax. Contacta amb nosaltres i t’explicarem com podem treballar junts.

    Ompliu el formulari per contactar-nos