Canvis en la deducció de l’IVA en vehicles comercials

La deducció de l’IVA suportat dels vehicles, en determinades ocasions pot ser força confús. En general, per a les activitats empresarials es presumeix una afectació del 50% en els vehicles classificats com a turisme, que pot destruir-se (teòricament) mitjançant prova en contrari.

Presumpció d’afectació total

La Llei de l’IVA deixa clar que en determinats supòsits la deducció pot ser presumible del 100%. Aquesta presumpció s’admet per vehicles utilitzats en:

  • La prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació,
  • L’ensenyança de conductors o pilots mitjançant contraprestació,
  • Els representants o agents comercials que actuïn com a professionals,
  • Els serveis de vigilància,
  • Els utilitzats pels seus fabricants en la realització de proves o promocions de vendes i,
  • Els vehicles mixtes utilitzats per al transports de mercaderies.

Diferents tractaments fiscals

En relació amb l’IVA dels vehicles destinats a activitats comercials, el que no sembla tenir molt de sentit és presumir que els vehicles destinats a activitats comercials tenen una afectació del 100% si qui els du a termes és un professional, però solament d’un 50% si ens trobem dins d’un àmbit empresarial, tot i que així ho ha entès l’Administració Tributaria fins a dia d’avui. Aquest aspecte és molt controvertit i ha estat objecte de resolució recent a favor del contribuent per part del Tribual Suprem.

Així doncs, amb la Sentència nº 1347/2018, la novetat que s’ha produït en relació a les quotes de l’IVA suportat de vehicles destinats a activitats comercials, és que el Tribunal Suprem manifesta que serà igualment aplicable la presumpció d’afectació del 100% de les quotes d’IVA relacionades amb activitats comercials i de representació, amb independència de si les mateixes les realitza personal autònom o personal per compte aliè. Per tant, en el cas de suportar quotes derivades de vehicles utilitzats per activitats comercials, serà aplicable la presumpció d’afectació del 100%, sent aleshores l’Administració, la que tindrà la càrrega de prova d’acreditar o demostrar un grau d’afectació diferent al citat 100%.

Si estàs pensant en constituir una empresa o ja la tens, i prefereixes que una assessoria professional s’encarregui d’assessorar-te en totes les qüestions que afectin als aspectes fiscals i comptables, no dubtis en contactar amb GM Tax Consultancy, analitzarem el teu cas i t’assessorarem a mida.

    Ompliu el formulari per contactar-nos