Avantatges fiscals de les empreses familiars i requisits

Una empresa familiar es pot definir com aquella societat en la que una família ostenta la direcció de l’estratègia general i el seu control. En altres paraules, és aquella en la que una part significativa del capital ha d’estar en possessió d’un conjunt de subjectes interconnectats per relacions familiars.

Les empreses familiars són molt importants al nostre país, ja que composen una gran part del teixit empresarial. És per això que les normatives estatals i autonòmiques determinen una sèrie d’avantatges fiscals per als socis de les empreses familiars que compleixin una sèrie de requisits. Te’ls expliquem

Beneficis fiscals de les empreses familiars

Els beneficis fiscals que s’atorguen als socis de les empreses familiars es centren en dues figures fiscals: l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions.

Per una banda, les empreses familiars queden exemptes de l’Impost sobre el Patrimoni. Per una altra, es beneficien d’unes bonificacions entre el 95% i el 99% per les adquisicions mortis causa en l’Impost sobre Successions i Donacions, segons la Comunitat Autònoma.

Requisits perquè una empresa familiar es beneficiï dels incentius fiscals

  • Estar constituïda com a societat mercantil (Societat Limitada o Societat Anònima).
  • L’entitat ha de desenvolupar una activitat econòmica.
  • A nivell individual, la persona que exerceix el control de l’empresa ha de tenir mínim un 5% de les accions o participacions de la societat. També existeix la possibilitat d’aplicar-lo a nivell de grup familiar, on el cònjuge, els ascendents, descendents o col•laterals de fins a segon grau, ja sigui per consanguinitat, afinitat o adopció, han de tenir, com a mínim, el 20% de les accions o participacions. En el cas de les bonificacions de l’ISD, també s’inclouen fins al tercer grau.
  • Les retribucions rebudes per l’empresa familiar han de suposar la principal font de renda del subjecte passiu (o d’alguna de les persones pertanyents al grup de parentesc, si s’aplica la regla de grup familiar), és a dir, que superi el 50% dels reus rendiments del treball i activitats econòmiques.
  • Si es participa en més d’una empresa que pot ser objecte de la mateixa exempció, el còmput d’aquest percentatge ha d’efectuar-se de forma separada per cada una, però en aquest supòsit, no s’inclouen els rendiments derivats de les funcions de direcció en les altres entitats.
  • També s’haurà de verificar que s’executen tasques de direcció efectiva a la societat.

Hi ha algunes regulacions específiques que afecten a aquests requisits segons l’activitat principal de l’empresa. Per exemple, les que es dediquen a l’arrendament d’immobles han de tenir com a mínim una persona contractada.

Cal comentar que els organismes d’inspecció dels tributs cada cop són més rigorosos a l’hora d’exigir la demostració de la gestió efectiva de la societat.

Per aconseguir una correcta planificació fiscal del teu patrimoni personal i familiar, i beneficiar-te dels incentius respecte a l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions, resulta molt recomanable comptar amb els serveis d’una assessoria fiscal especialitzada com GM Tax. Contacta amb nosaltres i t’explicarem com podem treballar junts.

    Ompliu el formulari per contactar-nos