Atenció! Arriba l’ANY NOU i amb ell les novetats fiscals!

Igual que un nen que espera el seu regal de reis, segur que tots esteu ansiosos per saber quines són les principals novetats fiscals de l’any 2017 i complirem el voste desig, avui en el nostre article us explicarem quins regals ens porta el nou any en l’àmbit dels tributs.

Comencem fort amb…

1. L’Impost sobre el valor afegit (IVA)

S’ha acabat això de poder ajornar el pagament d’imposts repercutits com l’iVa donada l’entrada de liquidesa que suposen pel subjecte que repercuteix (empresari) l’efectiu pagament d’aquests tributs per part de l’obligat a suportar (consumidors).

A partir d’ara s’haurà de justificar que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades per poder ajornar el pagament de l’impost.

Ara bé, ATENCIÓ, els ajornaments iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2017, es regirñan per la normativa anterior.

Pero us penseu que això és tot? Doncs, no altres imposts s’han vist afectats per aquesta prohibició d’ajornament com ara:

  • Les retencions i ingresos a compte (IRPF).
  • Les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtud d’una resolución ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
  • Les obligacions tributàries que ha de cumplir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de Societats.

2. L’impost sobre els béns inmobles (IBI)

Poden passar llargues temporades sense que es revisin els valors cadastrals o ara que l’economia espayola no es caracteritza per estar precisament en el seu millor momento, el Govern es posa a experimentar.

El fenomen del catastrazo que afectarà ni més ni menys que a 2.452 municipis espanyols, on la majoria d’ells patiran un increment dels valors cadastrals, la qual cosa es derivarà també en una pujada d’imposts com l’IBI o la plusvàlua municipal. Tot això, sens perjudici de les bonficacions que puguin donar-se per exemple per famílies nombroses, discapacitats o centres sanitaris.

I quins seran els territoris més afectats? Granaa, València, Tarragona, Alacant i Burgos, aquest últim é son més pujaran.

3. L’impost sobre el patrimoni (IP)

Un altra dels grans protagonistas en l’àmbit dels tributs de cara al 2017 és l’Impost sobre el patrimoni que com ja ve sent habitual es torna a prorrogar per 2017, i a partir de 2018 tindrá vigencia indefinida, aplicant-se una bonificació sobre la quota íntegra del 100%.

Si hi ha un cas particular entre els imposts és el del Patrimoni, un impost que es va suprimir al 2008, es va restituir “temporalment” pels exercisis 2011 i 2012 donada la gran caiguda de la recaptació arrel de la crisis, però que a dia d’avui segueix existint degut a les successives prorrogues que ha anat patint. Desapareixerà l’Impost sobre el patrimoni o es prorrogarà infinitament? ¿Quina és la vosta aposta?

Una altra a cosa a comentar sobre l’Impost sobre el patrimoni que també afecta a l’Impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF) és l’obligació de presentar exclussivament per internet les seves respectives declaracions, eliminant-se així el programa PADRE pel Sistema Renta Web.

4. L’Impost sobre societats (IS)

El IS tampoc es lliura de ser modificat, de fet es redueixen les deduccions per evitar la doble imposició internacional no podrán superar el 50% de la cuota íntegra del contribuent.

I per altra banda, el límits aplicables a les dotacions per deteriorament dels crèdits i altres actius i la exempció de les rentes obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent es modifiquen per les grans empreses en els períodes impositius iniciats a partir l’1 de gener de 2016.

Concretament, els contribuents els quals la seva xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros durant els 12 msos anteriors a la data en que s’inicia el període impositiu, s’alicaran les següents especialitats:

  • El 50%, quan en els 12 mesos comentats l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros però inferior a 60 milions d’euros.
  • El 25%, quan en els 12 mesos comentats l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d’euros.

CONCLUSIÓ 

Com veieu l’any 2017 ve carragadet i no us penseu que això acabarà aquí, el món dels imposts és un misteri dia a dia i deixa mil preguntes a l’aire, aixi que agafeu forces que arriben les NOVETATS FISCALS DE 2017. Nosaltres quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta en el pròxim any.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.