Amortització de béns usats

Les amortitzacions de béns usats requereixen una atenció particular. És fonamental definir què s’entén per bé usat i identificar-los correctament.

Aquest terme es refereix als béns que ja han estat utilitzats anteriorment.

En el cas específic dels immobles, per ser considerats elements patrimonials usats, han de tenir una antiguitat superior a deu anys. Aquest criteri d’antiguitat és fonamental per determinar si un immoble entra dins de la categoria de bé usat i, per tant, requereix un tractament diferenciat en termes d’amortització.

per ser considerats elements patrimonials usats, han de tenir una antiguitat superior a deu anys

Com calcular l’amortització de béns usats

Una vegada establert què és un bé usat, hem de contemplar les dues maneres que la normativa permet amortitzar, segons l’article 4.3 del Real Decret 364/2015:

  • Sobre el preu d’adquisició de l’element usat; en aquest cas el coeficient a aplicar serà, com a màxim, el resultat de multiplicar per dos el coeficient màxim que fixin les taules.
  • Sobre el preu d’adquisició originari (si fos conegut); en aquest cas s’aplicaria com a límit el coeficient màxim segons taules.

En casos on no es disposi del preu d’adquisició originari, es pot recórrer a una valoració pericial per determinar el preu, aplicant el mateix coeficient màxim establert per les taules.

Una altra peculiaritat a tenir en compte és que només es pot deduir fiscalment el valor que estigui comptabilitzat. Això significa que no es permeten els ajustos extracomptables a l’Impost sobre Societats per diferències que hi poden haver-hi entre l’amortització comptable i la fiscal.

És important remarcar que cal no confondre la possibilitat d’amortitzar comptablement pel doble del coeficient que correspondria per taules als béns usats, per un costat, amb el benefici fiscal de l’amortització accelerada del que gaudeixen les entitats a les que els hi aplica el règim d’entitats de reduïda dimensió, per l’altre costat. Aquest últim règim permet deduir fiscalment pel doble del que s’amortitza comptablement, generant un ajust fiscal per la diferència entre aquesta amortització fiscal i la comptable que correspongui.

En conclusió, és essencial registrar comptablement les amortitzacions d’acord al mètode més apropiat per a cada cas i complir adequadament amb les obligacions fiscals.

Per a dubtes relacionats amb aquest o altres assumptes de rellevància fiscal, comptable o legal, poseu-vos en contacte amb els nostres assessors fiscals a Barcelona.

    Ompliu el formulari per contactar-nos