Gestió patrimonial d’empreses

Ens dediquem a la gestió de béns de les empreses i al desenvolupament d’estratègies d’inversió

La gestió de propietats i drets reals, la branca del dret civil adquireix una importància cabdal. Les empreses que operen en aquests sectors han de navegar per un complex entramat de regulacions i contractes per assegurar-ne les operacions, mitigar riscos i maximitzar-ne la rendibilitat.

Us assessorem a:

► Gestió de Cartera
► Contractes de Compravenda d’Immobles
► Contractes d’Arres
► Contractes d’arrendaments
► Contractes de Traspàs i Cessió de Negoci
► Contractes de Donació
► Contractes de Permuta
► Contractes d’Afiançament o Garantia
► Qualsevol altre Contracte sobre Drets Reals

  Ompliu el formulari per contactar-nos

  Servei d’Assessoria a Empreses

  Contractes de Compravenda d’Immobles

  Són fonamentals per a les empreses immobiliàries, ja que regulen la transacció de propietats. Aquests contractes han de detallar clarament els termes de la venda, incloent-hi descripcions precises de l’immoble, condicions de pagament i obligacions de les parts, per assegurar transaccions clares i segures.

  Contractes d’arrendaments

  Vitals per a empreses que gestionen propietats per a lloguer. Aquests contractes han d’especificar la durada de l’arrendament, la renda, les condicions d’ús i les responsabilitats de manteniment, entre d’altres, per protegir tant l’arrendador com l’arrendatari.

  Contractes de Donació

  Encara menys comuns en l’àmbit purament empresarial, poden ser utilitzats per a la transferència de béns immobles dins d’una estratègia de planificació patrimonial o successòria en empreses familiars.

  Contractes d’Afiançament o Garantia

  Inclouen hipoteques, peces de roba, avals, entre d’altres, i són crucials per assegurar obligacions financeres o d’un altre tipus. Aquests contractes proporcionen seguretat a les transaccions i són una eina clau per finançar operacions empresarials.

  Contractes d’Arres

  Aquests contractes són un acord previ a la compravenda, on se senyalitza un dipòsit com a garantia que loperació es durà a terme. A nivell empresarial, serveixen per assegurar la serietat de la transacció i poden establir penalitzacions en cas d’incompliment.

  Contractes de traspàs i cessió de negoci

  Aquests permeten la transferència dun negoci dun titular a un altre, incloent el traspàs de drets darrendament, inventari, i de vegades, la marca. Són essencials per a empreses en processos dexpansió, reestructuració o venda.

  Contractes de Permuta

  Permeten l’intercanvi de béns o serveis sense necessitat d’una transacció monetària. En el sector immobiliari, per exemple, es poden permutar propietats, cosa que pot ser estratègica per a l’expansió o la reubicació d’operacions empresarials.

  Qualsevol altre Contracte sobre Drets Reals

  L’àmbit empresarial pot requerir una varietat de contractes especialitzats per gestionar drets sobre propietats físiques o intel·lectuals, assegurant la protecció legal i l’aprofitament d’aquests actius.

  El maneig adequat d’aquests contractes i operacions a l’àmbit civil és fonamental per a la seguretat jurídica, l’eficiència operativa i l’èxit financer de les empreses, especialment aquelles involucrades en el sector immobiliari i en la gestió de propietats i drets reals.