Retenció a treballadors no residents

Les empreses o persones físiques (autònoms) amb treballadors per compte aliena al seu càrrec són subjectes obligats a retenir o efectuar ingressos a compte sobre les rendes que satisfacin als seus empleats. En general, una persona que treballa a Espanya té la consideració de resident fiscal aquí, i per tant està subjecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En aquestes situacions, els pagadors han d’ingressar les retencions practicades a través del Model 111. L’import de la retenció variarà per cada persona en funció dels seus ingressos i de la seva situació personal i familiar.

Què passa quan un treballador no té la consideració de resident fiscal a espanya?

Poden ser diversos els motius pels quals un empleat té la consideració de no resident a efectes fiscals, per exemple, que estigui aquí de forma temporal o per un període curt de temps, que es realitzin treballs esporàdics a Espanya, o que acabi d’arribar i encara no hagi estat en territori espanyol un període superior als 183 dies en un mateix any natural.

Si concorre qualsevol d’aquests requisits i per consegüent, l’empleat té la consideració de no resident fiscal, aquest estarà subjecte a l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) enlloc d’estar-ho per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). En aquest cas, l’empleador estarà obligat a ingressar les retencions practicades a través del Model 216.

El percentatge sobre el que s’aplica la retenció és del 24%, a excepció dels contribuents de l’IRNR que tinguin la seva residència fiscal en un altre Estat membre de la Unió Europea o a Islàndia i Noruega, cas en el que la retenció serà del 19%. Tot això, sense perjudici de que existeixi un Conveni per evitar la Doble Imposició, i que aquest estableixi in percentatge diferent per aquest tipus de rendes.

Especialitats per les que una persona física s’ha de retenir a través del Model 216

Hi ha altres motius pels que s’ha d’ingressar la retenció d’un contribuent a través del Model 216 sense tenir la consideració de contribuent de l’Impost sobre la Renda de No Residents, i aquests són els següents:

Prèvia presentació del model 247

Els treballadors per compte aliena que no siguin contribuents de l’Impost sobre la Renda de No Residents, però que hagin d’adquirir aquesta condició com a conseqüència del seu desplaçament a un altre país, quan sigui previsible una permanència en el mateix superior a 183 dies en un mateix any natural des del començament de la prestació del treball a l’altre país, podran sol·licitar la retenció segons la normativa aplicable als no residents (IRNR) per l’any en el que es prevegi que s’adquirirà aquesta condició, sense la necessitat de trobar-s’hi encara.

Per això, és necessari que l’interessat presenti el Model 247 comunicant el desplaçament a l’estranger, aportant un certificat firmat per l’empleador en el que s’acrediti el compliment dels requisits exigits.

Un cop presentat aquest model, si es realitza correctament s’ha de rebre, en el termini de 10 dies al domicili del contribuent, un certificat per part de l’Agència Tributària que s’ha d’aportar a l’empleador, en el que es digui que des del moment d’emissió d’aquest certificat, s’ha de procedir a practicar les retencions a l’empleat conforme a la normativa de l’Impost sobre la Renda de No Residents.

Llei Beckham

Els contribuents que apliquin el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol regulat a l’article 93 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Llei Beckham) podran optar per tributar per l’Impost sobre la Renda de no Residents – amb algunes regles especials – mantenint la condició de contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Un cop estigui acceptada la sol·licitud d’aplicació d’aquest règim especial, l’Agència Tributaria enviarà un certificat al domicili de l’interessat amb el detall dels exercicis en els que es tindrà dret a beneficiar-se’n, que haurà de ser aportat a l’empleador perquè practiqui les retencions segons la normativa de no residents, que s’ha de realitzar també a través del Model 216.

    Ompliu el formulari per contactar-nos