Com comprar una casa a Espanya sent estranger

Els anglesos són els majors compradors de vivendes en sòl espanyol, seguits pels francesos, alemanys, russos i italians, sense oblidar-nos de l’augment de ciutadans xinesos que arriben al nostre país. Tant si busquen un immoble a les zones costeres com si volen gaudir de la diversitat de les grans ciutats (Barcelona, Madrid, València, etc.), els passos a seguir no sempre són intuïtius. A més, s’ha de tenir clar quins impostos i despeses comporten l’adquisició d’una vivenda. Tot això i molt més li ho expliquem a continuació.

Requisits per comprar una casa a Espanya sent estranger

L’únic requisit indispensable per comprar una vivenda a Espanya és obtenir el NIE (Número d’Identificació d’Estrangers). És un número personal i únic, imprescindible per dur a terme qualsevol transacció al país, des d’obrir un negoci fins a comprar un immoble.
En aquest article li expliquem com i on sol•licitar el NIE, tant si es troba a Espanya com si està en un país estranger. Quan el no resident tingui el NIE podrà iniciar els tràmits per a la compra de la casa.
No és obligatori obrir un compte bancari a Espanya però facilitarà el pagament dels impostos i les despeses.
La compra de la vivenda es realitza davant d’un notari i s’inscriu en un registre públic que és el Registre de la Propietat.
S’ha de tenir en compte que abans de realitzar la compra davant de Notari és molt freqüent realitzar un contracte privat de compromís de venda que es denomina “contracte d’arres”, on ja es paga una part del preu que és a compte del preu final que es paga quan es realitza la transmissió de vivenda davant de Notari.

Quins impostos i despeses s’han de fer front a l’adquirir una vivenda a Espanya?

La compra d’una vivenda està gravada per diversos impostos, que fan augmentar el preu de la casa substancialment. Entre ells estan:

 • L’impost sobre el Valor Afegit (IVA), en el cas de vivendes noves o en la primera transmissió. Tipus de gravamen 10%.
 • L’impost de Transmissions Patrimonials (ITP), en cas de residències de segona mà o segones i ulteriors transmissions. El tipus de gravamen està entre el 6% i el 10% depenent de la Comunitat Autònoma on estigui l’immoble. Ha de pagarse si no s’aplica IVA a la transmissió.
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD). Ha de pagar-se si es compra la vivenda i s’aplica IVA i si es compra mitjançant hipoteca.

A més, hi ha altres despeses que s’han de tenir en compte:

 • Escriptura pública a la notaria.
 • Inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.
 • En cas que sigui necessari demanar una hipoteca, cal incloure la taxació i el notari, els impostos de la hipoteca i la inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat.

Durant l’any també s’haurà de fer front a altres impostos, com l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), l’Impost sobre Patrimoni –si escau-, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o, si no es viu en territori espanyol de forma permanent, s’haurà de pagar l’Impost sobre la Renda de No Residents.

Consells per adquirir una vivenda a Espanya

En la mesura que sigui possible, li recomanem que:

 • Visiti la casa personalment abans de pagar, és a dir, comprovar de primera mà l’estat de la vivenda, els voltants, les vies de transport que connecten la zona, etc.
 • Conèixer a qui pertany la casa. S’ha de dirigir al Registre de la Propietat i comprovar la seva situació jurídica i urbanística. Així s’eviten estafes immobiliàries.
 • Un cop adquirida, registrar la vivenda al Registre de la Propietat per demostrar que es tenen els drets absoluts de la casa que s’ha adquirit a Espanya.
 • Si es firma un contracte d’arres previ al Notari, acudir a un expert que verifiqui el contingut del contracte i els seus efectes.

Per evitar incerteses, errors i cues, li recomanem delegar totes les tasques a un expert en el tema com GM Tax. Contacta amb nosaltres i li farem molt fàcil un procés tan bonic, però alhora molest i delicat, com el de comprar una vivenda.

  Ompliu el formulari per contactar-nos