Assessorament fiscal per a Pimes

Crear el teu propi negoci no és una tasca fàcil ni senzilla.

Emprenedors i pimes

Crear el teu propi negoci no és una tasca fàcil ni senzilla. Cal tenir en compte molts i variats aspectes i també superar obstacles i problemes que moltes vegades no s’han plantejat ni previst abans de començar.

Tot això requereix un alt grau d’implicació, esforç, ganes i treball que es veu recompensat amb la satisfacció de tirar endavant el projecte amb èxit.

El nostre objectiu en aquest àmbit és oferir un servei d’assessorament integral específic per a emprenedors i pimes que permeti una resposta ràpida i eficaç als principals dubtes i dificultats que es puguin trobar durant el desenvolupament del seu projecte en l’àmbit jurídic, fiscal i comptable.

Al seu torn, també oferim primer planificar i després executar i dur a terme totes aquelles operacions necessàries per, en una primera fase, establir, i després fer créixer el negoci d’una manera senzilla, eficaç i ràpida, tenint en compte la variabilitat, rapidesa i canvis que presenta l’entorn de qualsevol empresa actual.

Els nostres principals serveis en aquest àmbit són:

Planificació de l’estructura jurídica i fiscal òptima tenint en compte les característiques del negoci a realitzar i la previsió de la seva evolució futura.
Constitució d’empreses, confecció d’estatuts socials, gestió integral de tots els tràmits necessaris per tenir l’empresa explotadora, segons el projecte a desenvolupar.
Registrat en tots els registres legals i fiscals.
Assessorament en operacions corporatives concretes, estudi i planificació del negoci des del punt de vista societari i fiscal i anàlisi d’operacions concretes.
Seguiment continuat del funcionament de l’empresa o negoci i especial adaptació als canvis legals i fiscals que es produeixin i que hi puguin afectar.

Preguntes freqüents:

Què he de fer per ser autònom?

Per ser autònom, és a dir, treballador per compte propi, cal donar-se d’alta a l’Agència Tributària, mitjançant el model 036. En aquest model cal indicar l’activitat que es realitzarà i el lloc on es duu a terme.

Així mateix, cal donar-se d’alta a la Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, i triar l’import de la cotització a pagar, que pot ser de 264 € o 1.074 € mensuals. Hi ha reduccions en funció de les característiques de l’emprenedor.

És millor ser autònom o crear una empresa?

Aquesta és una pregunta que planteja molts dubtes, i que no té una resposta genèrica, ja que dependrà de cada cas valorar la conveniència d’un model o altre.

Cal tenir en compte que si ets autònom, els beneficis de l’activitat tributen en l’Impost sobre la Renda, donant lloc a tipus marginals de fins al 49%. Al contrari, les empreses tributen al tipus del 15% els dos primers anys, i posteriorment al 25%. Encara que el manteniment d’una empresa implica una sèrie de despeses fixes de caràcter fiscal que no es produeixen en el cas de ser autònoms, també ens permet reduir la responsabilitat derivada del negoci.

He d’anar sempre al notari?

Hi ha determinades operacions que s’han de documentar en escriptura pública. Si ets un autònom, rarament hauràs d’anar al notari durant la teva activitat.

En canvi, si es tracta d’una societat mercantil, la constitució s’ha de fer davant notari, així com la compravenda d’accions i qualsevol modificació dels estatuts (augments i reduccions de capital, retribucions dels consellers, canvi de nom). ).

Quines declaracions he de presentar?

Amb caràcter general, les principals declaracions que s’han de presentar són les d’IVA i retencions en cas de comptar amb col·laboradors professionals o treballadors o/i pagar lloguer.

Si l’activitat desenvolupada per l’autònom és una activitat empresarial, és a dir, no està subjecta a retenció, també s’ha de presentar un pagament fraccionat trimestral dels ingressos, que serà del 20% del benefici del període, ( aquest pagament es pot deduir a la declaració anual).

Quan es presenten les declaracions?

Les declaracions generals es presenten els dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 d’octubre i 20/30 de gener. L’impost sobre la renda es presenta durant els mesos d’abril a juny.

En el cas de les empreses, si facturen més de 6 milions d’euros, els extractes són mensuals. Així mateix, l’Impost de Societats es presenta de l’1 al 25 de juliol (exercicis tancats el 31 de desembre).

He de portar una comptabilitat?

Tot empresari està obligat a portar la comptabilitat d’acord amb el Pla General de Comptabilitat en el cas d’estimació directa normal i seguint uns principis. Així mateix, és molt important reflectir tots els ingressos i despeses en la comptabilitat i en els llibres de registre, ja que l’Agència Tributària no accepta deduccions, per exemple de pagaments de l’IVA, que no constin degudament en els llibres de registre.

    Ompliu el formulari per contactar-nos