Reial Decret Llei 15/2020: Impost de Societats

Amb l’aprovació del Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril de 2020, s’introdueix l’opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats prevista a l’article 40.3 de la Llei de l’Impost de Societats (calculada d’acord amb la base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’any, respectivament) per als contribuents que tinguin un període impositiu que s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020, de manera que:

 

  • Per als contribuents amb un volum d’operacions no superior als 600.000 € l’any 2019, donat que el termini de presentació del primer pagament fraccionat de l’any 2020 s’ha ampliat fins al dia 20 de maig (15 en cas de domiciliar), aquesta opció de tributar per la modalitat de l’article 40.3 LIS es podrà exercitar, amb caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a aquest període, dintre del termini ampliat fins al 15 o 20 de maig, amb l’especialitat següent:

 

    • En aquells casos en què ja s’hagin presentat les autoliquidacions del primer pagament fraccionat amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 15/2020, l’Agència Tributària implementarà d’immediat un sistema senzill d’aplicació que consistirà en què, per part de l’interessat, s’haurà de presentar una nova liquidació amb el contingut ajustat a la nova modalitat i addicionalment un senzill formulari que identifiqui la primera autoliquidació presentada.

 

  • Per als contribuents amb Import Net de la Xifra de Negocis de més de 600.000 € però menys de 6.000.000 € l’any 2019, es permet aquest canvi de modalitat però únicament a partir del segon pagament fraccionat de l’any (al mes d’octubre) amb l’especialitat de què el primer pagament fraccionat de l’any (abril) serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats.

D’aquesta manera, seria recomanable determinar si surt un resultat més favorable en el cas de fer el canvi de modalitat, i si és així, presentar-ho d’acord amb aquesta nova opció.

 

Us mantindrem informats de qualsevol novetat addicional que pugui anar sorgint.

    Ompliu el formulari per contactar-nos