Modificacions a la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional, a la sentència 182/2021, de 26 d’octubre, va establir la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles de la TRLHL referents a la determinació de la base imposable del càlcul de la plusvàlua municipal, per contravenir el principi de capacitat econòmica.

Quines situacions són susceptibles de ser revisades sobre la base d’aquesta sentència?

El TC estableix que no seran revisades aquelles obligacions tributàries que tinguin caràcter de fermesa, incloent:

a) Liquidacions provisionals o definitives que no hagin estat impugnades a la data de la sentència [26-10-2021].

b) Autoliquidacions la rectificació de les quals no hagi estat sol·licitada (…) en aquesta data [26-10-2021].

A efectes d’acabar amb el buit legal normatiu que havia deixat aquesta sentència, el Consell de Ministres va aprovar mitjançant el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, un nou marc normatiu per a la plusvàlua, que entra en vigor en data 10- 11-2021.

Quin és el mètode de càlcul de la plusvàlua amb la nova normativa?

Com a novetat principal, no es produirà subjecció a aquest impost quan es constati inexistència d’increment de valor. El contribuent haurà d’acreditar la inexistència d’increment de valor mitjançant aportació de títols de transmissió i adquisició.

S’estableix que ara el contribuent podrà escollir entre els dos mètodes següents, per a la determinació de la base imposable, segons més li convingui:

1) Mètode del valor real: La base imposable serà la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició, aplicant la proporció entre el valor cadastral del sòl respecte al valor cadastral total.

          BI= (V. transmissió – V. adquisició) * (V. Cadastral sòl / V. Cadastral total)

2) Mètode objectiu: Era l’únic mètode fins a l’actualitat. Es determina la base imposable tenint en compte el valor cadastral del sòl i els coeficients aprovats.

BI= (V. Cadastral sòl) * Coeficients

Especificacions:

  • Ara es tributa per increments de valor generats en períodes superiors a un mes.
  • Els ajuntaments tenen 6 mesos des de l’aprovació del RDL per adaptar les seves ordenances a la nova normativa i fixar els coeficients el màxim valor dels quals fixa el RDL.
  • S’augmenten els coeficients per a períodes de generació curts i es redueix per a períodes de generació llargs.
  • Ara es permet als ajuntaments reduir fins a un 15% la base imposable, depenent de l’evolució del mercat immobiliari.

El tipus de gravamen màxim es manté al 30%.

Quins són els efectes temporals de la sentència i el nou RDL?

Si bé la sentència i el RDL no són gaire clarificadores en aquest sentit, els efectes serien els següents:

  • Meritacions prèvies a 26-10-2021: Segons el nostre criteri, no tributa si:

(a) No s’ha produït liquidació ni autoliquidació a aquesta data.

(b) Hi ha liquidació o autoliquidació, però està impugnada a aquesta data.

*Dubtes sobre si es podria recórrer una liquidació o autoliquidació ferma, si bé la sentència ho rebutja.

  • Meritacions entre el 26-10-2021 i el 10-11-2021: en principi no tributa.
  • Meritacions a partir del 10-11-2021: tributa amb nova normativa.

En cas que es produeixi una transmissió de l’immoble que estigui subjecte a l’impost i aquest s’hagi de liquidar abans de que l’Ajuntament en qüestió hagi actualitzat la seva normativa, s’estarà al que cada Ajuntament hagi aprovat que s’ha de fer durant aquest període de temps transitori.

    Ompliu el formulari per contactar-nos