Modificacions en la Llei Beckham després de la nova Llei d’Startups

El règim d’impatriats (més conegut com a “Llei Beckham”), regulat en l’article 93 de la Llei de l’IRPF, ha vist modificat el seu contingut després de la recent aprovació de la Llei d’empreses emergents (Llei de Startups). Aquestes pretenen incentivar i facilitar l’aplicació d’aquests beneficis a fi d’atreure talent internacional a Espanya.

El primer canvi rellevant fa referència al nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament que s’exigeix per a l’aplicació d’aquest règim especial: passa de 10 anys amb la norma anterior, als 5 exercicis actuals.

En relació amb els treballadors desplaçats a territori espanyol, s’amplia l’àmbit d’aplicació de la norma per a allò el desplaçament de la qual no sigui ordenat pel seu ocupador, que facin activitat laboral a distància, mitjançant l’ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics. Aquesta condició s’entendrà complerta en particular en els casos de treballadors amb visat de teletreball internacional.

Paral·lelament, per a aquells desplaçats que es beneficiïn d’aquest règim per la seva condició com a administradors d’una entitat, ara la norma només exclou a aquells administradors que tinguin més del 25% d’aquesta entitat en casos d’entitat patrimonial, mentre que anteriorment aquesta limitació aplicava a totes les entitats.

S’amplian els beneficis a aquells que es desplacin a territori espanyol per a la realització d’una activitat econòmica qualificada com a emprenedora; i també als qui realitzin a Espanya una activitat econòmica i siguin professionals altament qualificats que presten serveis a startups percebent per això més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball. Queda pendent de determinar reglamentàriament la manera d’acreditar la condició de professional altament qualificat, així com la determinació dels requisits per a qualificar les activitats esmentades.

També podran optar per tributar sota el règim de la Llei Beckham el cònjuge, i els seus fills, sempre que siguin menors de 25 anys o qualsevol que sigui la seva edat en cas de discapacitat, quan:

  • Es desplacin a Espanya amb el contribuent el desplaçament del qual es produeix per algun dels motius anteriorment comentats, en el mateix moment que es produeixi aquest desplaçament o sempre que no hi hagués finalitzat el primer període impositiu d’aplicació del règim especial;
  • Adquireixin la residència fiscal a Espanya.
  • Que no hagin estat residents a Espanya durant els anteriors 5 exercicis.
  • Que no hagin obtingut rendes a Espanya mitjançant Establiment Permanent.
  • Que la suma de les seves bases liquidables del cònjuge i/o els fills sigui inferior a la base liquidable del contribuent que es desplaça.

Per a dubtes relacionats amb aquest o altres assumptes de rellevància fiscal, comptable o legal, no dubti a contactar-nos en GM Tax Consultancy.

    Ompliu el formulari per contactar-nos