Línia covid d’ajuts directes per a autònoms I empreses

S’ha aprovat el RDL 5/2021, de 12 de març, que aprova un conjunt de línies de suport, d’entre les que destaca la línia d’ajut de fins a 7.000 milions d’euros per a empreses i autònoms que tinguin el domicili fiscal en territori espanyol i que s’hagin vist afectades per les conseqüències de la COVID-19, per tal de donar suport de solvència i reduir-ne l’endeutament.

Els punts més a destacar d’aquest ajut són els següents:

Requisits:

  • Empresaris, professionals i entitats adscrites a sectors amb CNAE indicat a l’Annex 1 del RD 5/2021.També els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’IRPF adscrits als sectors definits a l’Annex 1.
  • Que el volum d’operacions a l’IVA al 2020 hagi caigut més d’un 30% respecte a 2019. Aquesta informació la subministrarà l’Administració Tributària a petició de les Comunitats Autònomes.

Quantia màxima:

  • Respecte a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’IRPF, 3.000 Euros.
  • Respecte a empresaris i professionals que amb un volum d’operacions a l’IVA que hagi disminuït en més d’un 30% al 2020 respecte al 2019:

> El 40% de la caiguda de facturació que superi aquest 30% de disminució, per a empresaris o professionals que apliquin règim d’estimació directa a l’IRPF o entitats que tingui un màxim de 10 treballadors. No serà en cap cas inferior a 4.000 Euros ni superior a 200.000 Euros.

> El 20% de la caiguda de facturació que superi aquest 30% de disminució per a entitats o empresaris i professionals que tinguin més de 10 treballadors. No serà en cap cas inferior a 4.000 Euros ni superior a 200.000 Euros.

Condicions (destacades):

  • Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
  • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
  • No aprovaran increments en retribució de l’alta direcció durant el període de dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.

Termini: No podrà concedir-se cap ajuda directa més tard del 31 de desembre de 2021.

Caràcter finalista: les ajudes directes s’han d’utilitzar per satisfer el deute i pagar proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com despeses fixes incorreguts.

Aquestes ajudes directes seran convocades per les Comunitats Autònomes, que hauran de definir els criteris de concessió.

Descarregueu el fitxer PDF aquí.

  Ompliu el formulari per contactar-nos