.
0

Línia covid d’ajuts directes per a autònoms I empreses

S’ha aprovat el RDL 5/2021, de 12 de març, que aprova un conjunt de línies de suport, d’entre les que destaca la línia d’ajut de fins a 7.000 milions d’euros per a empreses i autònoms que tinguin el domicili fiscal en territori espanyol i que s’hagin vist afectades per les conseqüències de la COVID-19, per tal de donar suport de solvència i reduir-ne l’endeutament.

Els punts més a destacar d’aquest ajut són els següents:

Requisits:

  • Empresaris, professionals i entitats adscrites a sectors amb CNAE indicat a l’Annex 1 del RD 5/2021.També els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’IRPF adscrits als sectors definits a l’Annex 1.
  • Que el volum d’operacions a l’IVA al 2020 hagi caigut més d’un 30% respecte a 2019. Aquesta informació la subministrarà l’Administració Tributària a petició de les Comunitats Autònomes.

Quantia màxima:

  • Respecte a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’IRPF, 3.000 Euros.
  • Respecte a empresaris i professionals que amb un volum d’operacions a l’IVA que hagi disminuït en més d’un 30% al 2020 respecte al 2019:

> El 40% de la caiguda de facturació que superi aquest 30% de disminució, per a empresaris o professionals que apliquin règim d’estimació directa a l’IRPF o entitats que tingui un màxim de 10 treballadors. No serà en cap cas inferior a 4.000 Euros ni superior a 200.000 Euros.

> El 20% de la caiguda de facturació que superi aquest 30% de disminució per a entitats o empresaris i professionals que tinguin més de 10 treballadors. No serà en cap cas inferior a 4.000 Euros ni superior a 200.000 Euros.

Condicions (destacades):

  • Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
  • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
  • No aprovaran increments en retribució de l’alta direcció durant el període de dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.

Termini: No podrà concedir-se cap ajuda directa més tard del 31 de desembre de 2021.

Caràcter finalista: les ajudes directes s’han d’utilitzar per satisfer el deute i pagar proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com despeses fixes incorreguts.

Aquestes ajudes directes seran convocades per les Comunitats Autònomes, que hauran de definir els criteris de concessió.

Descarregueu el fitxer PDF aquí.