.
0

Obligacions d’operar a través d’una sucursal a Espanya

Un inversor estranger que vulgui dur a terme una activitat econòmica a Espanya depenent d’una societat no espanyola té diverses formes d’efectuar aquesta inversió: creant una empresa subsidiària espanyola o bé a través d’un establiment permanent. La primera tindria una estructura jurídica equivalent a qualsevol altra empresa constituïda en territori espanyol, mentre que l’establiment permanent manca de personalitat jurídica i depèn directament d’una empresa situada a l’estranger.

Per una altra banda, en l’àmbit fiscal ambdues formes d’operar tenen les mateixes obligacions fiscals. En aquest article t’explicarem quines són aquestes obligacions que haurà d’afrontar l’empresa estrangera amb una subsidiària o un establiment permanent a Espanya.

Declaracions trimestrals i anuals de l’IVA i l’IRPF

L’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) és un impost indirecte que recau sobre el consumidor, encara que és l’empresari qui actua com una espècie de recaptador per Hisenda. S’ha de declarar de forma trimestral i anual.

Les declaracions trimestrals de l’IVA es liquiden entre els dies 1 i 20 del mes posterior:

  • La declaració del primer trimestre es du a terme a l’abril
  • La declaració del segon trimestre es du a terme al juliol
  • La declaració del tercer trimestre es du a terme a l’octubre
  • La declaració del quart trimestre es du a terme al gener

Cada trimestre s’haurà de presentar el model 303 de l’IVA i el model 111 i 115 de l’IRPF si tens treballadors o realitzes l’activitat en un local de lloguer, a part de molts models específics depenent de l’activitat de cada companyia.

En cas que el dia 20 sigui no laborable, el termini s’allarga fins el pròxim dia laborable. Per exemple, si el dia 20 d’abril cau en dissabte, es podrà presentar la declaració trimestral de l’IVA fins el dilluns 22 d’abril, encara que per a poder domiciliar els imports a pagar s’estableix el límit del dia 15, sense variar pel fet de caure en cap de setmana.

A més de les declaracions trimestrals, també s’ha de presentar una declaració anual de resum durant els primers 30 dies naturals de gener.

Impost sobre Societats

L’Impost sobre Societats és un impost personal i directe que grava l’obtenció de rendes per part de les societats i altres entitats jurídiques que resideixen en territori espanyol, com ho són les subsidiàries i els establiments permanents.

El model 200 és el de la declaració anual. S’ha de presentar entre els dies 1 i 25 de juliol de cada any, en cas que els exercicis econòmics de l’empresa coincideixin amb l’any natural. És obligatori presentar-lo inclús si no s’ha desenvolupat activitat o no s’han obtingut rendes.

Si es va tenir un resultat positiu en l’última declaració del model 200 o s’és una gran empresa s’haurà de presentar el model 202 de pagament fraccionat. Es presentarà els mesos d’abril, octubre i desembre.

Comptes anuals

Les empreses subsidiàries o amb establiment permanent a Espanya també estan obligades a presentar un cop a l’any els seus comptes anuals al Registre Mercantil. En concret s’ha de presentar:

  • Balanç
  • Memòria
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Estat de canvis al patrimoni net
  • L’Estat de fluxos d’efectiu

El termini màxim per presentar els comptes anuals és de fins a un mes després de la seva aprovació a la Junta General Ordinària d’accionistres, amb un termini màxim que arriba fins el dia 30 de juliol de l’any següent a l’exercici.

Si necessites assessoria per dur a terme qualsevol d’aquests tràmits a Espanya, contacta amb GM Tax. Gestionem totes les teves obligacions amb l’Agència Tributària amb professionalitat i de forma personalitzada. Estalviaràs temps i t’asseguraràs que compleixes amb tots els tràmits trimestrals i anuals obligatoris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*